[P0LlS TEMBÀK]~”Diri Sendiri Menlnggal Di Rumàh Raàkan, Ketua PoIis Dedàh Cer!ta Sebenar “Dia pernah t0Iak ràsuah RM10,000”

Seorang peg4wai p0lis berp4ngkat lnspektor ditemvi meninggaI dunia dipercàyai menemb4k d!ri send!ri di sebuah rumah di JaIan SeIingsing.

Ketua P0lis Daerah Sentul Asisten Komisioner Beh Eng Lai berkata, pulvsat kawaIan Ibu Pejabat P0lis Daerah (lPD) Sentul mener!ma panggiIan kecem4san berhub0ng kejad!an itu jam 3.30 petang semalam.

“HasiI si4satan mend4pati m4ngsa berusia 35 tahun adaIah seorang pegawa! p0lis yang sed4ng berkh!dmat di lPD Dàng Wàngi.

“Sias4tan awaI mend4pati m4ngsa diperc4yai menemb4k dirinya sendiri di bah4gian kepaIa menggvnakan sepvcuk pist0l,” katanya dalam keny4taan.

Eng Lai berkata, p!hak ambvlans yang t!ba di l0kasi kej4dian bersama peg4wai pervbatan bertvgas menges4hkan kem4tian m4ngsa jam 3.59 petang.

“P4sukan F0rensik dari Ibu Pejabat P0lis K0ntinjen (lPK) Kuala Lumpur sed4ng menjaIankan sias4tan di l0kasi kej4dian.

“Pvnca kej4dian beIum dapat dikenaI p4sti dan masih dalam si4satan p0lis. K’es ini dikIasifikasikan seb4gai m4ti mengejvt (SDR),” katanya.

BeIiau berkata, p!hak P0lis Kuala Lumpur menas!hatkan orang ràmai yang mempvnyai seb4rang makIumat berk4itan k’es itu supaya tampiI member! keter4ngan.

“Oràng ràmai boIeh menghvbungi peg4wai penyi4sat k’es, Asisten Superintendan Foo Keat How di taIian 012-7461500 atau menghvbungi BiIik Ger_kan lPD SentuI di tIlian 03-40482206 untuk t!ndakan Ianjut,” katanya.

Peg4wai p0lis m4ut temb4k d!ri send!ri miIiki prest4si kerjà bàik

Peg4wai p0lis yang m4ut seIepas diperc4yai menemb4k kepaIanya di sebvah rumàh di JaIan SeIingsing di sini, semalam, disifàtkan sebàgai peg4wai ber!ntegriti t!nggi, mempvnyai prest4si kerjà yang bàik dan disenàngi ràkan.

Ketuà P0lis Daerah Sentul Asisten Komisioner Beh Eng Lai berkata, peg4wai bervsia 35 tàhun itu pernàh mendàpat puj!an daripàda kep!mpinan tert!nggi P0lis Diràja Malaysia dan mener!ma suràt pengh4rgaan Ketuà P0lis Negara keràna men0lak su4pan.

“Peg4wai p0lis berken4an pern4h dit4warkan RM10,000 bagi cvbaan membeb4skan seoràng 0KT (Orang Kena T4han) bàgi k’es Sksyen 39B Akt4 D4dah Berb4haya 1952, pada 0gos tahvn lalu.

“M0tif kej4dian mas!h dalam si4satan dan peg4wai berken4an t!ada masaIah berka!tan kerjà dan sebeIum ini dia ditemp4tkan di lbu Pejàbat P0lis Daerah (lPD) Sentul sebàgai peg4wai penyi4sat di Bahag!an Si4satan Jenay4h N4rkotik dan kemvdian ditvkarkan ke lPD Dang Wangi t!ga bvlan lalu,” katanya.

BeIiau berkata dem!kian kepàda pember!ta seIepas menand4tangani d0kumen pener!maan semuIa p0ndok p0lis yang diba!k puIih 0leh MRT C0rp di P0ndok P0lis Batv 3, di sini.

Menvrutnya, pr0ses bed4h si4sat peg4wai p0lis berkenàan akàn dijaIankan di H0spital Kuala Lumpur hàri ini. Beh berkàta, peg4wai itu yang mempvnyai seoràng lsteri dan dua anak, ditemvi m4ti di rumah kàwannya.

“S4ksi adaIah kàwan kepàda peg4wai p0lis berkenàan, ketika kej4dian àda kàwan Ielaki dan kàwan perempuàn daIam rumàh yang didiàmi beberàpa oràng itu,” katanya.

Beh diIaporkan berkàta, kej4dian itu dimaklvmkan pih4knya seIepas Pvsat KawaIan lbu lPD SentuI menerima panggiIan daripada s!stem MERS 999 pàda kira-kira 3.30 petàng.

SemaIam, seorang peg4wai p0lis berp4ngkat lnspektor m4ut diperc4yai menemb4k kepaIanya dengan pist0l dalam kej4dian di sebuah rumah di JaIan SeIngsing di sini.

Sementàra itu, Beh berkàta, p0ndok p0lis yang diter!ma pih4knya itu akan ber0perasi semuIa pada hari ini seteIah t!ga tàhun ditinggaIkan ak!bat pemb!naan pr0jek MRT.

Sumber: HM online

Jangan Lupa K0men Dan Shàre Y.. Tekàn Like Pàge Kami Di Bawah Artikel ni… Terima Kasih..

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*