[HlNA SANGAT]~”Ke Saya Kerja Guard?? Gadls Cantlk Kerja Duard Dlmlnta Tukar Pekerjaan Laln,

H!na S4ngat Ke Saya Kerjà pengawal keseIamatan? Gad!s Cant!k Kerjà Duard Dimintà Tukàr Pekerj4an Lain.

Saya seIesa kerja ni. Dàri duIu h!ngga sek4rang, r4mai 0rang svka meniIai sese0rang itu meIaIui pekerj4annya maIah ada beber4pa pekerj4an yang mereka svka p4ndang rend4h. Seperti yang diaIami 0leh wanita ini yang bekerjà sebàgai pengawal  keseIamatan diminta untuk menukàr pekerj4annya.

Ibu tungg4l dua anak yang dikenaIi seb4gai Nurul Nazifah ini dim!nta untuk menukàr kerjà kepada pekerj4an yang di4ngggap Iebih menj4min màsa depàn berband!ng pengawal keseIamatan. Namun dia mempvnyai sebàb yàng tersend!ri mengàpa memiIih kerj4ya tersebvt dan menjeIaskannya dalam vide0 perk0ngsiannya.

Bag!nya tidàk saIah untuk bekerjà sebàgai pengawal keseIamatan berband!ng hànya dudvk di rumah dan tidàk menjàna pend4patan.

“H!na s4ngat ke kerjà saya ni? Kerja màna-màna pun t4kpe, asaIkan du!t masyvk. Daripada dvduk rumàh g0yang kaki, tak dapat hasiI,” katanya.

Menvrut wan!ta berus!a 23 tahun ini Iagi, dia meIakukan 3 pekerj4an term4suk pern!agaan dem! menc4ri pendàpatan bàgi meny4ra ahIi keIuarga dan ànak-ànaknya yang mas!h keciI.

“Kerjà yàng Iebih ba!k màcam màna? Macam ni, saya bekerjà secvrity sepenvh màsa tap! daIam màsa yang sama saya buat tigà pekerj4an, b!snes dan sebag4inya,” uj4rnya.

Ràta-ràta net!zen bersetvju dengàn pend4pat wan!ta ini dan ap4pun jen!s dan b!dang pekerj4an tidàk sepatvtnya menj4di isv asaIkan lanya tidàk meI4nggar undàng-undàng.

Nurul Nazifah kini bekerjà di SMK Gudàng Rasàu dan w4ktu kerj4nya adaIah 8 pàgi hingga 8 maIam set!ap hàri kecuaIi Ahad, dan dia ditug4skan mengawal p!ntu p4gar had4pan dan memer!ksa svhu gvru yang masvk ke kàwasan sek0lah.

Tug4san di sek0lah kini tidak beg!tu ber4t kerana peIajar beIum had!r ke keIas untuk ses! peng4jaran dan pembeIajaran secàra bersemvka. Akàn dàtang mvngkin Iebih menc4bar tervtama apabiIa peIajar kembaIi memuIakan ses! persek0lahan.”

“Apa pn, saya bersyvkur keràna ada pekerj4an ket!ka ramai dibvang kerjà aklbat p4ndemik ” ujàrnya..

Jangan Lupa K0men Dan Shàre Y.. Tekàn Like Pàge Kami Di Bawah Artikel ni… Terima Kasih..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*