Fen0mena “lkan, Ket4m, K4tak & Bu4ya ‘Jat0h’ Dari I4ngit”,, Angk4ra Sengkayan, Hujan Aneh Ini Menur0nkan Benda-Benda PeI!k

BILA seb0t hujan, sudah p4sti yang terb4yang adalah tit!san air yang jat0h dari langlt. Tetapi, bagaimana jika yang jat0h itu bukan titisan air? Pada tahun 1881, rib0t pet!r di Worcester, EngIand telah membawa hujan yang menur0nkan bert4n-t4n ek0r ketam.

Pada tahun 2000 ketika musim panas di Ethiopia, akhb4r tempatan melap0rkan satu ber!ta yang ag4k 4neh. Fen0mena hujan ikan telah berl4ku yang menyeb4bkan bert4n-t4n ikan tur0n daripada langlt. Kej4dian terseb0t telah menimb0lkan rasa p4nik di kalangan penduduk.

 

Sementara itu pada tahun 1901 di Minneap0lis, Minnesota, Amerika Syarikat, penduduk berlind0ng di dalam rumah masing-masing selepas mel!hat lang!t bertvkar menj4di warna hijau. Ia diikuti bvnyi yang menak0tkan apabila bvmbung dan rumah mereka seperti dihent4m oleh sesuatu yang ker4s. Selepas ke4daan kemb4li red4, kawasan di kampung mereka dipen0hi dengan beribu-ribu ek0r kat4k.

S4ksi memberit4hu, binat4ng-binat4ng terseb0t ada yang masih hid0p. la menunj0kkan re4ksi seperti terkej0t, tetapi kembali n0rmal selepas beberapa ketika. Ada juga yang telah m4ti, malah sesetengahnya masih terbvngkus oleh lap!san ais.

Bagaimana fen0mena hujan aneeh ini boleh terj4di?

Andre-Marie Ampere dari Perancis adalah sa!ntis pertama yang telah mengelvarkan hip0tesis mengen4i fen0mena ini. Beli4u yang juga mervpakan ahl! fiz!k meny4takan, kat4k biasanya akan mengemb4ra dari sebuah daerah ke daerah yang lain dalam jumlah kaw4nan yang besar.

Beliau mengelvarkan te0ri bahawa fakt0r utama yang menyeb4bkan hujan k4tak itu berlaku kerana pukvlan ang!n rib0t yang membawa sek4wanan haiw4n terseb0t ke tempat lain yang lebih jauh.

Walaupun te0ri terseb0t boleh diterima pak4i, tetapi hanya mener4ngkan perih4l hujan k4tak. Bagaimana pula dengan kej4dian hujan memb4bitkan haiw4n lain?

Secara te0ri, ia adalah diseb4bkan oleh pvsaran ang!n yang membent0k watersp0ut (sengkayan). Orang kita tur0t menggel4r sengk4yan ini sebagai ‘bel4lai air’. Ia berupa satu pus4ran turvs yang kelih4tan seperti c0rong aw4n.

Sengk4yan atau juga diseb0t bel4lai air.
Te0ri ini menjel4skan, pus4ran ang!n yang membent0k watersp0ut mampu untuk meng4ngkat haiw4n-haiw4n dalam ketingg!an yang rel4tif, dan memb4wanya ke tempat yang jauh. Pus4ran terseb0t juga memb0lehkan 0bjek-0bjek di dal4mnya jat0h dalam m0de yang tertvmpu di sesvatu kawasan sahaja.

Te0ri terseb0t dis0kong 0leh jenis haiw4n yang biasanya terl!bat dalam fen/mena hujan ini yang ciri-cirinya kecil, r!ngan dan mempunyai k4itan dengan hid0pan marin.

Perkara terseb0t dikuk0hkan lagi dengan f4kta bahawa ang!n kenc4ng akan berl4ku terleb!h dahulu sebelum fen0mena hujan ini terj4di. Namun, te0ri ini masih tidak mampu menjel4skan kenapa hanya satu spes!es haiw4n saja yang terl!bat dalam fen0mena hujan haiw4n yang berl4ku di selur0h dunia.

Bagaimana pula hendak dijel4skan kej4dian pada tahun 1877, beberapa ek0r bu4ya jat0h dari l4ngit di kawasan l4dang m!lik J. L Smith’s di selatan Carolina. Bu4ya terseb0t tidak mengal4mi sebarang keced3raan, mal4h mer4ngkak menvju ke sungai berh4mpiran.

Begitu juga dengan per!stiwa pada tahun 1940, apabila wilayah Meschera di Rusia dihujani dengan h4mpir 1,000 kep!ng w4ng sy!ling yang jat0h ke wilayah terseb0t. Sayangnya, w4ng terseb0t adalah sy!ling yang digun4kan pada abad ke-16.

Manakala penduduk Kerala di India gemp4r apabila meny4ngka mereka akan dihujani dengan mete0r pada Julai 2001. Tetapi ia sebenarnya adaIah air yang dipen0hi dengan sp0ra merah (biji benih tumbvhan tak berbvnga seperti cend4wan, pakv-pak!s dan sebagainya).

Jika mengik0t rek0d, Singapura juga pern4h meng4lami hujan ikan pada Januari 1861. Tetapi kej4dian terseb0t berlakv di kawasan yang ag4k hampir dengan kawasan pantai dan disusuli dengan gemp4 bvmi. Jadi ada perc4nggahan pend4pat yang meng4takan bahawa perist!wa itu bukanlah hujan ikan, sebaliknya ia adalah am4ran daripada haiw4n seperti yang berlakv ketika tsvnami tahun 2004.

Set4kat ini, di Malaysia tiada lagi kej4dian pel!k begini. Jika ada hujan aneh pun sek4dar hujan ketvlan a!s yang juga disebut sebagai hujan batv. Salah satu kej4dian pada September 2009, hujan batu sebes4r seb!ji cawan telah berlaku di Jerant0t, Pahang.

Hujan pada jam 7.00 mal4m itu menyeb4bkan banyak bumbvng rumah berlvbang serta mengak!batkan beberapa p0hon p0kok dan ti4ng elektr!k tumb4ng. J4batan Mete0roIogi Pahang meng4itkan perist!wa terseb0t dengan Tavfan Katrena yang berl4ku di Filipina

Sumber: UtusanTV

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*