Ramai “Terkej0t Lihat Hasil Ujian Proton X50”, Dan H0nda HR-V Mnguji Ket4hanan

PADA awal tahun lalu, terd4pat beberapa kemal4ngan melib4tkan m0del Pr0ton X50. Bagaimanapun pemandu-pemandu SUV terseb0t tidak meng4lami keceder4an yang par4h. Jadi tidak hair4nlah kenapa m0del terseb0t mendapat pengikt!rafan 5-bint4ng NCAP.

Baru-baru ini penggvna T!kT0k @adibc4rs memvat naik satu vide0 uj!an ket4hanan antara m0del Geely Binyue atau diken4li sebagai Pr0ton X50 (untuk pas4ran Malaysia) dan H0nda HR-V.

Ujian ket4hanan terseb0t dibvat 0leh pih4k med!a Ch!na dengan mengger4kkan kedua-dua kereta uj!an terseb0t pada kel4juan 64km/j dan merempvh secara berh4dapan antara satu sama lain. Terny4ta has!l keputvsan uj!an terseb/t sang4t mengej0tkan orang ramai.

Sejvrus pelangg4ran terj4di, s!stem kesel4matan pada kedua-dua SUV terseb0t berfvngsi dengan baik dengan mengelvarkan airb4g bagi “menyel4matkan” penvmpang dan pem4ndu didalamnya.

Bagaimanapun, H0nda HR-V meng4lami beberapa ker0sakkan pada beberapa bah4gian serta-merta ak!bat pel4nggaran itu. Cerm!n had4pan ret4k 90%, cerm!n sisi bah4gian pem4ndu pec4h dan baha4gian pintu berub4h sed!kit struktvrnya.

Tetapi “Pr0ton X50” pula tidak meng4lami kes4n yang beg!tu ter0k seperti begitu. Cerm!n had4pannya tidak ret4k, begitu juga dengan cerm!n s!sinya bahagian pem4ndu tidak pec4h dan struktvr bah4gian pintu kelih5tan masih kek4l utvh.

Perk0ngsian vide0 terseb0t telah membvatkan net!zen tervja dan memvji ket4hanan m0del Pr0ton X50 itu. Pada masa sama, orang ramai yang mem!liki m0del-m0del Pr0ton lain tur0t memvji ket4hanan kenderaan mereka.

Walaupun uj!an ini “membvktikan” ket4hanan m0del SUV terseb0t, ia tidak bermaks0d kita seba4gai pengguna boleh mem4ndu sewenang-wenangnya sehingga membah4yakan diri sendiri sert4 pengguna jalan raya lain.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*