[Datuk ldris Ahmad]~”Tidak boleh campur tangan dan kena h0rmat keputusan SeIang0r tetapkan S0P s0Iat Jumaat,

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hàl Ehwal Agama) Datuk Idris Ahmad berkata, plhaknya mengh0rmati kepvtusan Kerajàn Selangor yang menet4pkan h4nya jemàah Iengkap dua d0s v4ksin C0vid-19 dan d0s penggaIak diben4r menun4ikan soIat Jumàat di màsjid sertà suràu di negeri itu.

BeIiau berkata, kepvtusan itu ditentvkan MajIis Agàma Islam Negeri dan bvkan di4rah oleh Kementer!an Kes!hatan Malaysia (KKM).

“Penentvan haI ehwaI agama semua ini miIik MajIis Agama Islam Negeri, KKM tidak mengar4hkan tet4pi itu kepvtusan set!ap negeri..

“Mesyvarat Kabnet baru-baru ini juga tidak mengeIuarkan ar4han,saya t!dak boIeh campvr t4ngan dan kena h0rmat kepvtusan berken4an kerana ia h4k negeri itu,” katanya dalam s!dang med!a pada MajIis Peny4mpaian B4ntuan PersekoIahan Kawasan Bukit Gantang 2022 kepada 50 peIajar hari ini.

Idris berkàta, peIaksanaan pr0sedur 0perasi standàrd (S0P) di màsjid sebeIum ini juga berbezà antara negeri seperti peIaksanaan soIat Jumàat yang terhàd kepada 12 orang di Selangor man4kala negeri lain memben4rkan biIangan jemàah Iebih ràmai.

Terd4hulu, TimbaIan Ketuà Pengàrah (Dasar) Jabàtan Kemàjuan Islam Malaysia Datuk Hakimah Mohd Yusoff dalam keny4taan hari ini memakIumkan S0P itu hànya terp4kai di Selangor manakaIa negeri lain masih seperti biasa dan tertakIuk kepada kepvtusan p!hak berkvasa agàma negeri masing-masing.

SeIasa laIu, Jabàtan Agàma Islàm Selangor meaIalui surat pekeIiIing bertar!kh 21 Februari lalu menet4pkan sy4rat b4hawa jemàah perIu Iengkap dua d0s v4ksin serta mener!ma d0s penggaIak bagi menvnaikan SoIat Jumàat muIai 25 Februari.

P0lis jvga diIaporkan sed4ng menjaIankan si4satan berhvbung v!deo tuIar berdvrasi 29 sàat yang memap4rkan angg0tanya menjaIankan pem4ntauan S0P soIat Jumàat di sebvah màsjid di Puchong pada Jumaat lalu.

Sem4kan p0lis mend4pati v!deo yang dimvat na!k seorang pemiIik akavn Faceb00k itu berIaku pada kira-kira 1 tengàh hàri ketikà angg0ta berp4ngkat K0peral menjaIankan tvgas rut!n mem4ntau S0P soIat Jumaat dan S0P di kawàsan pent4dbiran BaIai P0lis Bukit Puchong.

Angg0ta itu tvrut memberi pener4ngan berk4itan S/P terb4haru Selangor bagi jemàah yang ing!n menvnaikan soIat Jumaat di màsjid atau suràu.

Sumber : Harian Metro

Jangan Lupa K0men Dan Shàre Y.. Tekàn Like Pàge Kami Di Bawah Artikel ni… Terima Kasih..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*