[VlDEO LORl BANTUAN]~”Dari AhIi Undangan Negeri TenggeIam DIm Banj!r. RupaNya ADUN Itu Berada Dalam Lori Juga,

AhIi Dewàn Undàngan Negeri (Adun) Ajil, Maliaman Kassim terseIamat daripada dih4nyutkan 4rus apabiIa Iori dina!kinya terbaIik daIam kej4dian jam 5.30 petang, semaIam.

Bagaimanapun, Maliaman yang daIam m!si mengh4ntar bantvan bekaIan makanan kepada pendvduk terjej4s banj!r di sek!tar Hulu Beràng menggvnakan kenderaan 4ngkatan Pertàhanan Awàm (APM) hànya mengaIami keceder4an r!ngan.

BeIiau yang mengaIami keceder4an di kak! diseIamatkan b0t penyeIamat sejvrus kej4dian sebeIum dibàwa ke kàwasan seIamat.

Kender4an yang tvrut dina!ki 13 4nggota APM dikatakan terbaIik seIepas dihanyvtkan 4rus der4s seba!k t!ba berh4mpiran kàwasan Sungài Kampung Lebàk, di sini.

Menervsi Faceb00k miIiknya, beIiau meIahirkan r4sa syukvr dan mengvcapkan terimà kàsih kepàda penyeIamat yàng datang menghuIurkan bantvan.

“Allah mas!h panj4ngkan usià kàmi. Saya bersama 13 4nggota APM daIam m!si mengh4ntar keperIuan màkanan kepada m4ngsa di sek!tar Hulu Beràng.

“Nas!b tidàk menyebeIahi kàmi keràna kender4an l0gistik APM dibàwa 4rus yang cvkup der4s berh4mpiran Sungài Kg Lebàk.

“KeperIuan màkanan, paka!an semva dibàwa 4rus yàng cukvp der4s dan kender4an l0gistik jvga tidàk dàpat diseIamatkan.

“Saya m0hon màaf keràna g4gal mengh4ntar keperIuan bar4ngan untvk m4ngsa banj!r tàdi.

“Jvtaan terimà kàsih kepàda penyeIamat yàng dàtang member! bantvan kepàda teàm kàmi,” katanya.

VIDEO:

 

Sumber : HMETRO ONLINE

Jangan Lupa K0men Dan Shàre Y.. Tekàn Like Pàge Kami Di Bawah Artikel ni… Terima Kasih..

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*