[VIDEO] “Tambahan RM500 Untuk Bantuan Keluarga Malaysia”, Berik0t Penerima Yg Layak.

Kuala Lumpur – Krajaan memperkenaIkan Bantuan Keluarga Malaysia BKM dalam BeIanjawan 2022 dengan pervntukan sebanyak RM 8.2 b.ilion yang dij4ngka mem4nfaatkan 9.6 juuta penerima.

Pervntukan itu merupakan peningk4tan berband!ng Bantuan Prih4tin R4kyat BPR sebanyak RM 7 b.ilion yang memberi m4nfat kepada 8.6 jvta penerima sebelum ini.

Mnteri Kew4ngan, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, menervsi b4ntuan tersebut, isi rumah yang berpend4patan kurang atau RM 2,500 dan memiIiki lebih tiga orang anak akan menerima bantuan sebanyak RM 2,000 secara one-off.

“Bagi mengur4ngkan goIongan yang tercicir, data yang berikut akan dibawa secara aut0matik ke dalam sistem BKM untuk disem4k s!lang keIayakan mengik0t syarat yang ditet4pkan,” katanya sempena pend4ftaran Bantuan Keluarga Malaysia Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN di Jalan Duta di sini.

Data itu ialah penerima BPR 2021, penerima Bantuan Khas C0VID BKC B40 2021 dan pemoh0n BPR 2021 yang tidak lulus atas al4san menerima Geran Khas Prihatin.

Selain itu, data 4gensi ker4jaan yang lain merangkumi data e-Kasih, bantuan Jabatan Keb4jikan Masyarakat, penghuni Perumahan Awam atau Pr0jek Perumahan R4kyat di bawah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Kemnterian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Orang Asli Jabatan Kem4juan Orang Asli, geIandangan berd4ftar dengan Kemnterian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM serta DBKL, ibu tunggal berdaftar dengan KPWKM, penerima Skim Insurans Pekerjaan PERKES0 dan penerima zakat atau BaituImaI di Lembah Klang.

Tambahan Diberikan.

“Sebagai pembah4ruan untuk tahun hadapan kerajaan juga akan memberi bantuan tambahan sebanyak RM 500 lagi kepada ibu atau bapa tunggaI yang mempunyai anak tangg0ngan dan berpendapatan buIanan sehingga RM 5,000.

“Selain itu bantuan tambahan sebanyak RM 300 lagi tur0t diberikan kepada isu rumah w4rga em4s. Ini bermakna kepada ibu atau bapa tunggaI yang memiliki tiga anak dan lebih, Iayak mendapat BKM maksimvm RM 2,500,” katanya ketika membent4ngkan B4jet 2022 di Dewan Rakyat sebelum ini.

BeIanjawan 2022 menvmpukan kepada tiga f0kus utama iaitu R4kyat yang Sejahtera, Perniagaan Yang Berdaya Tahan serta Ekonomi Yang Makmur dan Mampan.

Selain itu, Tengku Zafrul berkata, berhub0ng b4ntuan yang disaIurkan oleh Jabatan Keb4jikan Masyarakat JKM, syarat keIayakan keb4jikan akan dinaikkan kepada P4ras Garis Kem.iskinan Makanan 2019 iaitu 1,169 ringgit berbanding PGK 2016 iaitu RM 980 sebelum ini.

“Usaha meIuaskan Iiputan perl/Iindungan s0sial ini adalah selaras dengan k0mitmen ker.ajaan bagi memastikan bantuan yang sampai ke tangan mereka yang memerIukan, turut meng4mbil kira kenaikan k0s sara hidup semasa.

“Oleh itu, dengan kenaikan ini, lebih ramai akan menikm4ti faedah bantuan keb4jikan di bawah JKM dengan pervntukan tambahan RM 200 j.uta.

“Secara keseIuruhan RM 2.4 b.ilion disediakan bagi peny4luran bantuan keb4jikan untuk m4nfaat lebih 440 ribu isi rumah memerIukan,” kata Tengku Zafrul lagi.

Sumber:astro

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*