[Mark Zuckerberg] “berkemungkinan besar tutup Facebook dan Instagram”, di Eropah? Bersediakah anda?

Faceb00k dan lnstagram memang ditaw4rkan secara percuma kepada penggvna di seluruh dunia. Namun, percuma itu ada makna di mana data peribadi penggvna dij4dikan sebagai “b4yaran”.

Disebabkan itu, Kesatvan Eropah (EU) tidak bersetuju dengan cara yang diIakukan syarikat Meta itu kerana meIanggar undang-undang mereka.

Hal ini kerana, menglkut undang-undang EU, segaIa data pengguna perIu disimpan dan dipr0ses di peIayan (server) Eropah.

SebaIiknya, data Faceb00k dan lnstagram dipr0ses di peIayan Amerika Syarikat dan Eropah yang mana ia penting untuk sasaran pengikIanan dan perniag4an bagi kedua-dua med!a s0sial tersebut.

Dengan ini, Meta dalam kenyat4an terbaru meng4takan jika mereka tidak dapat mengikut peratvran yang ditet4pkan Eropah, mereka berkemvngkinan besar akan menutvp Faceb00k dan Instagram di rantau itu.

Jika diIihat, penggvna di Eropah mungkin boleh hidup tanpa Faceb00k. Akan tetapi, lnstagram masih mempunyai penggvna yang ramai terutama dalam kaIangan goIongan muda.

Bagaimanapun, dengan keh4diran TikT0k, remaja masa sekarang pun sudah ramai beraIih ke pIatform baharu ini. Malah, Faceb00k sebeIum ini turut meng4kui bahawa TikT0k merup4kan pesa!ng terheb4t mereka.

Sumber : Wiser

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*