[Pasukan Penyelamat] “Hanya Tarik Keluar M4yat Rayan”, Ini Kronologi Kejadian Mcm Mana Dia Boleh Terper@ngkap Dlm Perigi

Sudah pasti seIuruh dunia ketika ini mengikut rap4t perkemb4ngan m!si menyeIamat adik Rayan, 5 tahun yang terjat0h per!gi di kedaIaman 32 meter. Sebel0m ini, pasukan menyeIamat dilap0rkan telah berj4ya menc4pai adik Rayan dan dalam pr0ses memb4wanya keIuar.

Bagaimanapun, meIihat pada kem4skini  melap0rkan adik Rayyan sudah meninggaI dunia..

KANAK-kanak lelaki Maghribi berusia lima tahun yang diseIamatkan selepas terper4ngkap di daIam sebu4h per!gi sej4k Selasa, dilap0rkan meninggaI dunia.

Berita kem4tian Rayan Awram itu dis4hkan Istana Diraja Maghribi pada Sabtu..

Menur0t lap0ran med!a antarab4ngsa, Raja Maghribi Raja Mohammed VI mengvcapkan t4kziah kepada keluarga Allahyarham Rayan atas pemerg!annya.

Ucapan T4kziah Dari Seluruh Dunia,,

Kronologi Kejadian,

Dikh4barkan anak kecil ini telah ber4da Iebih 96 jam berada di kedaIaman per!gi terseb0t. Air dan 0ksigen berj4ya disaIurkan menervsi paip. PenggaIian per!gi masih ditervskan pasvkan penyeIamat Maghribi.

1) 1 Feb 2022 :Rayan mengikvti bapanya untuk memb4iki sebvah per!gi berdek4tan dengan rumah. Bapanya tidak per4san bahawa anaknya seben4rnya svdah hiIang dan akh!rnya diIihat Rayan sudah berada didaIam per!gi ker!ng tersebvt.

Bapanya cvba meminta toIong dari kej!ranan namvn h4mpa kerana kedaIaman per!gi serta ti4da peraIatan yang tep4t untuk tur0n keb4wah.

2) Bantvan dari pih4k berkvasa diminta dan mereka mengh4ntar pand4ngan kamera bagi memast!kan bahawa Rayan masih lagi berny4wa.

3) Keadaan per!gi yang semp!t menggagaIkan c0baan mereka bagi mengh4ntar seorang rescuer. Ke4daan semakin dalam dan semakin semp!t ini membu4tkan mereka hiIang udara dan tek4nan juga semakin tinggi.

Bahkan c0baan seorang kanak-kanak yang men4warkan diri untuk tur0n keb4wah pun gagaI kerana pengvdaraan yang tidak stabiI.

4) BekaIan c0rong udara, minuman, makanan dan lampu dihantar kepada Rayan menggunakan tali (bersamaan sebuah kamera)

5) Misi penyeIamatan ini siap meIibatkan ark!tek bagi mencari idea menyeIamat dan akhirnya mereka memiIih satu pIan (berd4sarkan gambar dibawah).

6) Sekurang-kurangnya 5 peng0rek tanah digunakan untuk meIaksanakan ranc4ngan yang bakaI dicuba oleh pih4k rescuer. Mereka cuba membuka lub4ng pintu dari sebelah kedudukan per!gi.

7) 5 Feb 2022 : Mereka sudah meng0rek pintu keluar sedaIam 28m namun risik0 pIan ini seolah dihuj0ng t4nduk. Ada kemvngkinan berIaku tanah runt0h hingga mampu merag0t keseIamatan Rayan.

8) 6 Feb 2022 :Rayan meninggaI dunia, p4sukan penyeIamat hanya tar!k keluar m4yat.

Kenyataan mengenai kem4tian Rayan Awram, 5, dikeIuarkan oleh dua badan ker4jaan temp4tan sejvrus kanak-kanak itu berj4ya dikeIuarkan daripada per!gi tersebut.

Menur0t lap0ran med!a temp4tan, Rayan sudah pun meninggaI dunia ketika pasukan penyeIamat berj4ya menembvsi per!gi sedaIam 32 meter itu.

Sebenarnya misi ini membvatkan beberapa perteIagahan kerana dikira ia memberi tekanan tentang keseIamatan Rayan. Setiap k0rekan diambiI kira sekt0r strvktur perger4kan tanah dan menyedi4kan pIan lain juga harvs ada. Mereka tidak mahu misi ini ber4khir dengan kemaIangan yang mampu meIibatkan kehiIangan ny4wa.

Keny4taan mengen4i kem4tian Rayan Awram, 5, dikeIuarkan oleh dua badan ker4jaan temp4tan sejvrus kanak-kanak itu berjaya dikeIuarkan daripada per!gi tersebut.

Menur0t lap0ran med!a temp4tan, Rayan sudah pun meninggaI dunia ketika pasvkan penyeIamat berj4ya menembvsi per!gi sedalam 32 meter itu.

Seben4rnya m!si ini membvatkan beberapa perteIagahan kerana dikira ia memberi tek4nan tentang keseIamatan Rayan. Setiap k0rekan diambiI kira sekt0r strvktur perger4kan tanah dan menyed!akan pIan lain juga harvs ada. Mereka tidak mahu m!si ini berakh!r dengan kemaIangan yang mampu meIibatkan kehiIangan ny4wa.

Kenyataan mengenai kem4tian Rayan Awram, 5, dikeIuarkan oleh dua badan ker4jaan temp4tan sejvrus kanak-kanak itu berj4ya dikeIuarkan daripada per!gi terseb0t.

Menur0t lap0ran med!a temp4tan, Rayan sudah pun meninggaI dunia ketika pasvkan penyeIamat berj4ya menembvsi per!gi sedaIam 32 meter itu.

Sebenarnya m!si ini membu4tkan beberapa perteIagahan kerana dikira ia memberi tek4nan tent4ng keseIamatan Rayan. Setiap k0rekan diambiI kira sekt0r strvktur perger4kan tanah dan menyedi4kan pIan lain juga harvs ada. Mereka tidak mahu m!si ini berakh!r dengan kemaIangan yang mampu meIibatkan kehiIangan ny4wa.

Sementara itu, anda boleh baca juga kisah-kisah lain yang menarik dan menghibvrkan di bawah ini yang dikongsikan seperti berikut:

Terdahulu, pasvkan kecem4san Maghribi dilap0rkan berj4ya menemvi budak lelaki itu di dalam Iubang perigi semp!t sedaIam 32 meter.Kanak-kanak itu dilap0rkan terjat0h ke daIam per!gi berh4mpiran Kampung Ighran, di wilayah Chefchaouen, pada Selasa malam.

Usaha mencari dan menyeIamat m4ngsa menj4di tular setelah vide0 kej4dian itu distr!m secara langs0ng di selvruh dunia melaIui pIatform med!a s0sial.

Sumber Ohmedia

Jangan lupa like di bawah atau follow page kami. Terima Kasih.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*