[VIDEO] “UNCATEGORIZEDAl-Quran Sudah Buktikan”, Kejadian Ini Melalui Surah Al-A’araf, Apabila Makkah Dis3rang Ribuan Cengkerik

Kec0h di med!a s0sial bahawa Kota Makkah dan Madinah dis3rang ribuan cengker!k. Malah pih4k berku4sa Arab Saudi juga sud4h mel4kukan kerja pembers!han term4suk menyembvr as4p untuk memb4smi kej4dian ini.

Dapat dilih4t ribu4n cengker!k berterb4ngan dan m4ti selepas disemb0r as4p. Malah lebih tervk cengker!k-cengker!k ini dilih4t hingg4p di b4dan jemaah sehingga memenvhi tub0h mereka. Selepas terseb4r luas, ada yang meng4itkan kej4dian ini dengan bibit-bibit ker0sakan yang dibawa masuk ke Semenanj0ng Arab term4suk negara Timur Tengah dengan adanya tarian mel4mpau, jvdi dan sebagainya.

Ribuan cengker!k termasuk hingg4p dib4dan dapat dilihat semasa isu ini tular di med!a s0sial.

Sebagai manusia kerd!l, terny4ta Allah sudah menur0nkan ayat al-Quran sejak 1400 tahun d4hulu seperti diny4takan dalam surah Al-A’raf ayat 133 yang memb4wa maks0d:

Malah surah ini tur0t dik4itkan dengan kes0mbongan yang dilakvkan oleh kavm-kavm terd4hulu termas0k Kavm Nabi Musa yang engg4n tund0k kepada Keku4saan Allah. Namun selepas ditur0nkan bala,

Kerja-kerja penyembvran as4p dilakvkan bagi mem3tikan… ser4ngan cengker!k ini.

Ribuan cengker!k m4ti selep4s disembvr as4p ber4cun. Adakah ini bukti bahawa kita kaum yang masih deg!l biar sudah banyak pet4nda demi pet4nda dunia sudah di 4khir zaman namun kita masih lagi lek4 dengan segala kebend4an?

Dalam pada itu, satu keny4taan r4smi dari Majlis Perb4ndaran Tanah Suci Makkah berk4itan ser4ngan ribuan cengker!k ini.

“Berhub0ng dengan isu semasa yang sed4ng tular buat masa ini, berk4itan dengan vide0 yang sed4ng h4ngat diperb4haskan di med!a-med?a s0sial. Iaitu vide0 yang merak4mkan ribuan ser4ngga memen0hi beberapa kawasan di sekit4r kota Makkah Assyarif”.

Majlis Perb4ndaran Kota Suci Makkah telah membuat si4satan dan h4sil dari si4satan itu menjel4skan:

“Bahawa ser4ngga itu adalah sejen!s ser4ngga yang bernama (janadibu sauda) atau (al jaddejad). Atau diken4li juga sebagai lip4s malam (cengker!k). Ia terb4ng sek4wan dari tempat lain ke tempat lain”.

Walau bagaimana pun p4sukan kesel4matan yang dikhusvskan dari un!t kawalan ser4ngga telah dih4ntar bagi menyeles4ikan masaalah ini.

Sebanyak 22 kvmpulan yang terdiri dari 138 orang pekerja yang disert4kan bersama mereka sebanyak 111 pest c0ntrols atau 4lat pemb4smi ser4ngga. Dan pemb4smian telah dilakvkan bermula dari sudvt yang mana ia banyak did4pati kelvar. Iaitu salvran air b4wah tanah, Salvran air kumb4han, Lalvan terbvka atau tertut0p

Semua ini dilakvkan disek!tar masjidil h4ram assyarif khusvsnya di bah4gian yang bern4ma Al Qusyasyiyyah. Ar4han ini telah dikelu4rkan daripada pemer!ntah umvm hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

 

Maka sesungg0hnya, pih4k berw4jib telah berj4ya men4ngani masaalah ini dengan menger4hkan seg4la ten4ga dan us4ha mereka. Bergant0ng pada kem4mpuan yang mereka mil!ki seb4gai menj4ga kesvcian tanah h4ram ini.

Ia menj4di bvkti p4ntas dan seger4nya perl4ksanaan ini dil4kukan sert4-mert4 bagi memb4smi ser4ngga ser4ngga ini ag4r bis4 menj4minkan keam4nan dan kesel4matan ke atas pengunj0ng tet4mu tet4mu Allah di Baitullah..

Sumber: myteamnetwork.com.my

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*