Ulama “Tertua Malaysia Tn Guru Haji Ahmad Isa Yahya MninggaI Dunia”, Pada Usia 104 Thn.

Gerik : Kh4bar yang sang4t dvkacita dari bumi Perak, Ulama’ negeri Perak petang ini, Tuan Guru Haji Isa Bin Yahya, Telah kembaIi ke rahmatuIIah, di Gerik dalam usia 104 tahun ak!bat skit tua.

Nama pen0hnya ialah Tuan Guru Haji Ahmad Isa Bin Haji Yahya dan beliau dilah!rkan sek!tar tahun 1917, Ketika h4yatnya beliau menab0r j4sa dan berb4kti di kaw4san Gerik, Perak.

Allahyrham menghembvs n4fas ter4khir dikedi4mannya di Gerik Perak ak!bat saklt tua,Permerg!an Allahyrham satu kehil4ngan besar buat dunia d4kwah bukan sahaja di Malaysia b4hkan di selur0h Nus4ntara.

Allahyrham Tuan Guru mend4pat pend!dikan aw4l di p0ndok sek!tar Patani di antaranya P/ndok Dala sebelum ber4ngkat ke Mekah dalam usia 19 tahun.

Selepas pvlang dari Mekah, bel!au belajar semula di Patani dengan mem4suki P0ndok Mak Engg0l, Selain daripada itu, beliau juga semp4t mel4zimi dan bergvru dengan Tuan Guru Haji Saad Mogoi dan Tuan Guru Haji Yahya Kupang. Di antara guru-gurunya ialah:

1. Tok Dala al-Fathani,2. Tuan Guru Haji Hassan Mak Enggol,3. Tuan Guru Haji Yahya Kupang, 4. Tuan Guru Haji Saad Mogoi, 5. Pak Da Eil Mekah, 6. Syeikh Abdul Qadir al-Mandili, 7. Sayyid Alwi Bin Abbas al-Maliki,8. Sayyid Muhammad Amin al-Kutbi, 9. Syeikh Haji Abdul Rahim al-Kalantani, 10. Cher Pak Ya al-Ramani,11. Tuan Guru Haji Abdul Ghani Bent0ng.

Beliau pern4h berba!ah Tariqat Syatariyyah dengan Pak Da Eil Mekah dan mener!ma am4lan dalam Kit4b Dala’il Kh0irot daripada seorang ulama’ yang ber4sal dari Patani.

Tuan Guru Haji Isa Gerik mervpakan di4ntara orang yang ter4wal ke Mekah, Beliau bers4habat baik dengan Tuan Guru Haji Salleh Musa Sik dan Syeikh Toyyib al-Makki.

Beliau pernah mend!rikan sebuah p0ndok di Betong bersama adiknya, Tuan Guru Haji Abdul Karim Bin Yahya dan ip4rnya, Tuan Guru Baba Man Bent0ng pada tahun 1977 dengan nama P0ndok Darussa’adah di C4bang Tiga, Ram0ng, Bet0ng, Jala. Namun p0ndok ini h4nya sempat ber0perasi sel4ma 4 tahun sahaja sebelum di4rahkan tvtup oleh pih4k berku4sa Thailand.

Tuan Guru yang lebih mesr4 dengan pangg!lan T0k Ayah disif4tkan seb4gai seorang ulama’ yang s4ngat taw4duk dan w4ra’. W4ktu sih4tnya, beliau t!dak pern4h tingg4I sol4t berjem4ah di Masjid Gerik, Beliau juga meng4jar di masjid berkenaan dalam pelb4gai bid4ng ilmu khusvsnya usuluddin. Solat ter4wihnya 20 r4kaat dari muda sehingga uzvr.

Suatu hari ketika dit4nya bag4imana nak khvsyuk dalam solat? Beliau menj4wab “hat ni la yang buat saya men4ngis malam-malam.Allah sungg0h taw4dhuk beliau.

Khab4r dvka pada hari ini apabila T0k Ayah Isa tel4h dip4nggil pvlang oleh ll4hi pada petang 27 Januari 2022 dalam us!a 104 tahun. Jn4zahnya akan disem4dikan di Tanah Perkb0ran Islam Kampung PadangGerik, M0ga Allah Taala merahm4ti r0h auliaNya. Amin.

Salam t4kziah. Al fatihah.

Sumber : Tengku Yusuff.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*