JlHAN MUSA Did4kwa Dimahk4mah Atas Sebab Ini.

KUANTAN – Seorang ketu4 cawal4ngan Agensi Peng4ngkutan Awa4m Da4rat (APAD) P4hang did4kwa di M4hkamah Sesyen Kuantan di sini hari ini atas tud0han menyal4hguna ku4sa bagi kepent!ngan diri.

Bagaimanapun tertud0h, Nor Jihan Musa, 37, meng4ku tidak bers4lah selepas pertud0han dibac4kan jurvbahasa di had4pan Hakim Datuk Ahmad Zamzani Mohd Zain.

Menur0t kertas pertud0han, tertud0h did4kwa meIakvkan dua kesl4han menyal4hguna ku4sa di pej4bat agensi berkenaan pada Disember 2020 dan Mac tahun lalu.

Bagi pertd0han pertama, tertud0h did4kwa melakvkan kesal4han itu pada 30 Disember 2020 dengan menggvnakan jaw4tan seb4gai ketu4 caw4ngan untuk mend4patkan Su4pan dengan melulvskan permoh0nan ub4h sy4rat lesen pengend4li atau permlt kenderaan bar4ngan syarlkat miliknya sendiri.

Dalam pertud0han kedua pula, tertvduh pada 31 Mac 2021 did4kwa menggvnakan jawat4n seb4gai ketua c4wangan bagi mendap4tkan svapan dengan melulvskan permoh0nan melesenkan kenderaan mengik0t surat taw4ran kepada syarikat miliknya.

Tertd0h did4kwa mengik0t S3ksyen 23(1) Akta Suruhanjaya Penceg4han Ra.suah Malaysia (SPRM) 2009 (Akta 694) dan boleh dihuk0m di bawah Sek.syen 24 Akt4 yang sama. Jika sablt kes4lahan tertvduh boleh dihvkum p3njara tidak meleb!hi 20 tahun dan did3nda tidak kurang daripada lima kali g4nda jumlah atau n!lai svapan kesl4han itu.

Pend4kwaan dilakvkan peg4wai pend4kwa Suruhanjaya Penceg4han Rasvah Malaysia (SPRM), Nadzirah Zahari manakala tertdvh diwakili pegvam, Datuk Zaharman Zainal Abidin.

Mahk4mah menet4pkan jumlah ik4t jam!n RM8,000 dan h4kim menetapkan syarat tambahan tertud0h perlu melap0rkan diri di pejabat S.P.R.M setiap bulan bermula Januari 2022 sehingga k3s selesai serta menyerahkan pasp0rt antarab4ngsa kepada mahk4mah.

Mahk4mah kemudiannya menet4pkan 28 Februari ini seb4gai tarikh sebvtan semula k3s dan penyer4han d0kumen.

Sumber : hariansinar.com via isuhot

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*