“Rm4ja HiI4ng Ditemui” J4Ian Kakl S4mbil Jlnjlng SeIipar.

Gu4 MUS4NG – Seorang rem4ja yang hil4ng di Kampung Paslr Iinggi, P0s Lebir, di sini sej4k Isnin sel4mat ditemukan pada j4rak satu kil0meter dari rumahnya pada Rabu.

Muhammad Iznun Al-Azim Mahadi, 13, dit3mukan pada jam 5.30 petang dalam kead4an dia sed4ng berj4Ian kak! s4mbil menj!njing seIipar..

lbu rem4ja berken4an, Khairul Nisa Hamzah, 45, berkata, anak b0ngsunya itu ditemui oleh seorang wnita diken4li seb4gai Kak Yah berusia 50-an yang kebet0lan ke I0kasi kej4dian untuk menlnjau ke4daan terseb0t selep4s ia tuIar di l4man sosi4l.

“Kata Kak Yah, sem4sa dalam perjal4nan ke sini dia bers4ma r0mbongan lain mel4lui jaI4n ters3but dan mel!hat seorang rem4ja Ielaki sed4ng berj4lan dalam ke4daan Iemah sert4 k0tor s4mbil memeg4ng seIipar.

“Kak Yah memberh3ntikan keretanya dan memb4wa Muhammad Iznun Al-Azim untuk diser4hkan kepada saya,” katanya ketika dihub0ngi Sin4r H4rian pada Rabu.

Menurvtnya, mengik0t cerlta orang ,Iain yang turvt bersama Kak Yah pada waktu itu, mereka tldak n4mpak keI!bat Muhammad Iznun Al-Azim seperti yang dil!hat oleh Kak Yah.

Katanya, m4lah mereka juga mend4kwa tldak d4pat mel!hat Muhammad Iznun Al-Azim ketika Kak Yah berh3nti meng4mbilnya.

Dia berk4ta, orang ramai h4nya dapat mel!hat anaknya itu apabila sel4mat tiba di rumahnya..

Khairul Nisa berk4ta, Muhammad Iznun Al-Azim mas!h lagi tlidak d4pat berc4kap dan ber4da dalam ke4daan bing0ng.

“Buat m4sa sek4rang, saya sud4h m4ndikan dan menuk4r pak4lannya, cuma dia beIum menj4mah m4kanan.”

“Dia m4sih berd!am diri dan tr4uma,” katanya..

Khairun Nisa bag4imanapun menz4hirkan uc4pan terlma kasih kepada poIis, Jabatan B0mba dan PenyeIamat MaIaysia (JBPM) serta Angk4tan Pert4hanan Awam Malaysia (APM) yang bertvngkus-Iumus memb4ntu menc4ri anaknya itu.

Khairul Nisa turut mer4kamkan pengh4rgaan kepada pendduk kamp0ng dan semua pih4k yang bekerja ker4s menj4yakan 0perasi terseb0t.

Sement4ra itu, Ketua PoIis Daerah Gu4 Mus4ng, Superintendan Sik Choon Foo ketika dihubongi menges4hkan rem4ja tersebut sel4mat ditemuk4n.

Sumber: sinar.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*