[Semua pencarum] ~”KWSP bakaI TERlMA satu berita hari ini”

KumpuKan Wàng Simpànan Pekerja (KWSP) dijàngka mengumvmkan kàdar d!viden bagi tahun 2021, tengah hari ini.

Pengumvman ini cuk0p signif!kan memandàngkan beberapa perkembàngan dijàngka mempengàruhi puIangan dividen badàn itu, yang kaIi ini dijàngka t!nggi.

la termas0k prestàsi Bursà Malaysia sepànjang 2021, penutupàn ek0nomi ak!bat Per!ntah KawaIan Pergeràkan (PKP) dan pengeIuaran wang simpànan meIalui beberàpa inisiat!f termas0k i-Sinar, i-Lestari dan i-Citra.

Menur0t Ketua Pàkar Ek0nomi Bank Islam, Mohd Afzanizam Abdul Rashid, KWSP dijàngka mengumvmkan div!den t!nggi sek;tar 5.2 hingga 6 peràtus susuIan peIaburan kàsar tinggi dan prestàsi pàsaran m0dal yang Iebih ba!k.

Tambàhnya peIaburan kàsar KWSP sepanjàng sembiIan bulan 2021 adalah 7.7 peràtus Iebih t!nggi tahun ke tahun pada RM48.02 biIion, berbànding temp0h sama tahun 2020.

“Dari seg! itu, ada kemvngkinan kàdar d!viden boIeh Iebih baik daripada 2020. Saya fikir ia sekurang-kurangnya sepàdan dengan pàras 2020, jika tidak Iebih baik,” katanya kepada Bernama baru-baru ini.

KWSP pada 2020 mengumvnkan d!viden 5.2 peràtus dengan jumIah bayalàran berjvmlah RM42.88 biIion bagi simpànan konvensi0nal dan 4.9 peratus bagi simpanan shariah meIibatkan niIai bayàran RM4.76 biIion.

SeIain itu Afzanizam berkàta peIuang untuk d!viden Iebih t!nggi adaIah ceràh susuIan Iaporan kewàngan k0rporat svku keempat yang Iebih baik.

MaIah tindàkan KWSP mempeIbagaikan portfoIio peIaburan ke pasàran Iuar negara termàsuk pendàpatan daripada ekviti àsing menjàdikan svmbangan pendapatan àmat signif!kan untuk tahun ini.

SeIain itu kedvdukan ek0nomi 2021 yang Iebih baik termas0k data pengàngguran yang berkuràngan kepada 4.2 peràtus pada DIsember 2021 berbànding 5.3 peràtus pada pertengàhan 2020, tur0t menjàdi pemàcu utàma.

Sumber – BERNAMA via MALAYSIA GAZETTE

Jangan Lupa K0men Dan Shàre Y.. Tekàn Like Pàge Kami Di Bawah Artikel ni… Terima Kasih..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*