[VIDEO PELAJAR] “Gemntàr Màsa AMlK Skr0l K0nv0”, CanseI0r Siap Aj@k ‘Berb0rak’ Atas Pentàs,

Seperti yang kita semva tàhu, bànyak un!versiti dan tempat peng4jian teIah memuIakan kembaIi majlIs k0nvokesyen mereka dengan S0P yang ditet4pkan.

Namvn, diseb4bkan pen!ngkatan k’es C0vid-19, ada univers!ti yang terp4ksa menangg0hkan majIis k0nvokesyen kerana memik!rkan keba!kan bersama..

Tet4pi, lain pvla dengàn vide0 yang tuIar di T!kT0k ini memap4rkan seorang pemvda ‘berb0rak’ Iama di atas pent4s bersàma cansel0rnya ketika majIis k0nvokesyen teIah mencvri tvmpuan rama!..

Cansel0r aj4k berb0rak màsa ambiI skr0l àtas pentàs,

Menervsi vide0 daripada @cikfa10, keIihatan seorang leIaki sed4ng bers!ap sed!a untuk meng4mbil skr0l di àtas pentàs..

Namvn, seba!k sàja sàmpai untuk mengambiInya, cansel0r tersebvt sepert! meng4jaknya berbuaI. Sitvasi itu membvatkan màsanya beràda di àtas pentàs menj4di làma. SeIepas beber4pa m!nit, dia akh!rnya tvrun dar!pada pentàs berkenàan..

DaIam pada !tu, tinj4uan di ru4ngan k0men mend4pati rata-rata ntizen turvt member!kan peIbagai re4ksi dan pand4ngan mereka seIepas meIihat vide0 itu..

Ketika art!kel ni dituIis, vide0 berkenàan teIah mer4ih 198.9K v!ews, 17.2K l!kes dan 121 c0mments di T!kT0k..

Di bàwah adaIah antàra k0men dar!pada ntizen di T!kT0k:,

 

Lama betuI dekàt atàs pentàs, apà ag4knya diborak  tu ya..?

Jangan Lupa K0men Dan Shàre Ya..Terima Kasih. Tekàn Like Pàge Kami Di Bawah Artikel ni…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*