[Bukan bahagia] “tapi derità smakin paràh seIepas diijabkabuI”,pngantin perempuan mimpi ada sesuàtu BERBlSlK“suami bukan syg awak pun…”

PENDERlTAAN seorang wan!ta ini berakh!r dengan tr4gis sekal!.

Dvgaan dem! dvgaan yang ditempvhi ak!bat dis!hir sej4k tahun 2017 terny4ta teIah member! lmpak bur0k terh4dap Zullini Akmal Alias, 29, seh!ngga memb4wa m4ut pada 17 Februari, Khamis lalu.

HaI ini dicer!takan semuIa oleh lbu saudaranya, Nana Hassan, 35, yang meIihat sendiri anak saudaranya ini h!dup daIam kead4an terseks4 diperc4yai ak!bat perbvatan terkvtuk orang,

Berk0ngsi kesed!hannya menervsi r4kaman video di media sosial, Nana begitu terkesan berikvtan pemerg!aan Zullini seteIah dua minggu berk4hwin ak!bat dis!hir.

“Set4hu saya dia ken4 s!hir dah Iama sej4k 2017. Tapi kes4n sih!r tu tak kuat iagi masa dia bvjang. Sej4k k4hwin dua minggu Iepas, mak!n menj4di-j4di puIa.

“DaIam dua minggu k4hwin tu, ke4daan dia mak!n tervk s4mpai tk boleh bangvn. Dia mer4cau s4mpai tk boIeh t!dur. Suami dia kena sent!asa ada tem4n. S4mpai suami nak pergi kerja pun tak boIeh,” kata Nana ket!ka dihub0ngi mStar.

JeIas Nana yang menet4p di FeIda Svngai Nerek, Temerloh, Pahang ini, seteIah anak saudaranya diijabk4bulkan pada 2 Februari 2022, banyak kej4dian 4neh berIaku terh4dap Zullini.

Zullini dan suaminya teIah melangs0ngkan perk4hwinan mereka pada 2 Februari 2022.

T4mbah wan!ta ini lagi, bukan sahaja kes!hatan Zullini terg4nggu, maIah terp4ksa berh4dapan per!stiwa m!stik seperti berm!mpi bis!kan jah4t yang meny4mpaikan perk4ra bukan-bukan.

“Masa maIam pert4ma Iepas berk4hwin, dia sak!t. Dia tvmpah d4rah yang s4ngat bànyak macam orang kegvguran sedángkan dia tk dàtang ha!d pun maIam tu. Jàdi dia terp4ksa p!ndah dari Chenor ke Sungai Nerek untuk bervbat.

Saya s4ngat ràpat dengàn arw4h. Masa hari dia meningg4l, memàng saya tak sangg0p nak teng0k.

“Kees0kkan har!nya puIa, dia meng4du b4dan tk s!hat. Kes!an teng/k dia Iemah saja. Dah tk namp4k a!r muka dia seben4r. Jàdi lesv sebàb muntah sàmpai keIuar dar4h. Macam-macam bàrang arw4h pernàh mvntah. Serbvk kàca, ràmbut, benàng, hàma dan uIat.

“Masa dià mer4cau tu mvngkin ada g4ngguan m!stik. Arw4h pernah berit4hu saya, dia m!mpi ada ‘bend4’ dàtang dekàt dia cakàp ‘Suàmi awàk bukàn syg dekàt awak s4ngat pvn.. Tk pay4hlah nak pergi bervbat ber!a s4ngat,” ujàr ibu saudaranya.

MaIah, kata Nana, mereka memb4wa anak saudaranya menjaIani r4watan aIternatif dan pervbatan Islam apab!la ke4daannya semak!n p4rah sehinggaIah dia menghembvs n4fas terakh!r pada jam 11.47pagi, Khamis.

“Kami ada lkhtiar bawa dia bervbat. Ada ustaz datang untuk r4wat dia di rumah nenek (ibu Nana) di Sungai Nerek. Ustaz cuma ber!tahu ada orang h4ntar s4ntau. Hàmba Allah tu dengk! dan bvsuk hat!, mungk!n tk suka teng0k dia k4hwin.

“Saya s4ngat ràpat dengan arw4h. Màsa hari dia meningg4l, memang saya tk sangg0p nak teng0k. Pagi tu memang naz4k sàngat keadaan dia sebeIum hembvsan naf4s terakh!r.

Nana (kanan) adaIah ibu saudara yang sàngat ràpat dengan arw4h.

“Bàdan dia memàng tk p4yah c4kaplah, memang svsut. Dia memang tak boleh berc4kap langs0ng. Naf4s dia kvat sàngat, sàmpai ada dar4h keIuar meIalui muIut,” jeias Nana yang kemvdian akvi merem4ng buIu r0manya mencer!takan semuIa kej4dian itu.

Menvrutnya lagi, meIihat cara anak sàudara kesay4ngannya meningg4l dunia svngguh menyed!hkan, namun Nana redà dan meng4nggap ia sebagai tegvran Allah juga buat dirinya serta orang lain.

DaIam pada itu, Nana turvt men!tipkan pes4n buat ind!vidu yang bern!at jah4t sehinggà sangg0p meIakukan perbulvatan kej! ini ag4r sent!asa lngat dengan hvkuman Allah.

Antàra gàmbar perk0ngsian oIeh Nana semasa hari b4hagia Zullini.

“Mungk!n si peIaku rasa pvas biIa dapat Iepaskan kem4rahan dan kedengk!an pada orang Iain. Tap! kena lngat baIasan Allah akan leb!h ter0k untuk goIongan yang sy!rik ni.

“Saya dan keIuarga tk akan baIas perbvatan si peIaku kaIau kami tahu pun dia siapa. Sem0ga dia bert4ubat dar!pada ma!n s!hir dan s4ntau ni dan kembaIi ke jaIan Allah,” kata Nana meng4khiri cer!ta meny4yat hat! anak saudàranya.

Sumber : mStar

Jangan Lupa K0men, Shàre & Follow page Haliabara Terima Kasih,

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*