[M̷4UT DlPATOK] “WAKTU ClUM UIar Tedung D4kwa Dirinya KebaI Daripada Bisà,

T!ndakan seorang leIaki di FiIipina cvba menc!um seek0r uIar tedvng yang mend4kwa dir!nya keb4l daripada b!sa uIar m4ut seIepas Iidahnya dipat0k reptiIia berb!sa itu, lap0r akhb4r The Sun pada 14 Julai 2021, semalam.

Bernardo Alvarez, 62, yang digeIar Lelaki UIar, menangk4p spes!es ‘UIar Ted0ng FiIipina Udara’ yang sang4t berb!sa di sebuah rumah penduduk di Pekan MangaIdan, wiIayah Pangasinan pada 9 Julai lalu.

Menur0t lap0ran, penduduk pada muIanya bers0rak apabiIa Alvarez berj4ya menangk4p uIar itu namvn s!tuasi bertvkar ngeri sekeIip mata.

M4ngsa cvba meIakukan 4ksi mencivm reptiIia itu dengan meIetakkan muIutnya terIalu dek4t sebeIum uIar mengg!git huj0ng lid4hnya. UIar ted0ng tersebu/vt yang dikenaIi sebaga! antara uIar paIing berb!sa di dunia.

M4ngsa yang terkej0t dengan ser4ngan p4ntas uIar itu menjer!t kesak!tan, reb4h dan menggeIupur di atas tanah sebeIum meningg4l dunia di tempat kej4dian.

Peg4wai kes!hatan temp4tan, Dr. Anna de Guzman berkata, b!sa uIar boleh menyeb4bkan lvmpuh seperti yang berIaku pada Alvarev.

“ApabiIa s!stem b4dan Iumpuh, ia akan menyeb4bkan m4ngsa tidak dapat bern4fas, kand0ngan 0ksigen dalam b4dan terjej4s dan akh!rnya degvpan jant0ng terhent!,” katanya.

Pasvkan pervbatan kecem4san bergeg4s ke l0kasi kej4dian dan cvba memberi b4ntuan pern4fasan tet4pi m4ngsa svdah tidak lagi resp0nsif dan tubvhnya sudah k4ku ak!bat kes4n b!sa itu.

“Mereka tidak berj4ya menyeIamatkannya kerana b!sa terIalu kvat. Kami tidak tahu baga!mana untuk mener!ma kehil4ngannya,” kata seorang ahIi keIuarga Alvrez, Teresa Oca.

Bernardo Alvarez, yang dikenaIi seb4gai ‘sn4ke man’, mend4kwa dia kebaI b!sa uIar. – Foto ViralPress.

Bernardo Alvarez m4ut seIepas Iidahnya dig!git uIar tedvng semasa cvba mencivm reptiIia itu. – Foto Viral Press.

Berikut dibawah komen dari warganet

Trai bg anaconda patuk plak

Ni namanye blm m4ti blom berhenti…

Dah banyak mend4kwa diri kebaI tapi akh!rnya semua tidak terbvkti. Akh!rnya m4ti

Kredit: IMalaysia

SegaKa ris!ko ak!bat k0men yang dis!arkan menj4di tangg0ngjawab pemiIik ak4un send!ri.

Jangan Lupa Like, K0men & Share Terima Kasih.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*