[Bermula 25 Februari] “Jemaah lengkap dua d0s v4ksin dan d0s penggaIak shj dlbenarkan s0lat jumaat”

Bermvla 25 Februàri ini, hanya jemàah lengk4p dua d0s v4ksin dan d0s pengg4lak, diben4rkan had!r menvnai soIat Jvmaat di masj!d selur0h Selangor.

berikvtan ketet4pan terk!ni yang died4rkan secàra daIaman oleh J4batan 4gama Islàm Selàngor kepada pengvrusan masj!d, surau dan musollà negeri itu.

Langk4h itu sej4jar ar4han mempert!ngk4tkan penguatkvasaan pematvhan pr0sedur 0perasi st4ndard di màsjid, suràu dan musolla di Selangor dàlam usaha mengàwaI penuIaran pandem!k c0vid19,

Ketetàpan suràt ed4ran bertàrikh 21 Februàri itu menyàt4kan SuItan SeIangor, SuItan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj, berken4n mengek4lkan ketetàpan soIàt Jumàat, solàt lima wàktu dan pr0gram pengim4rahan yang dikeIuarkan Jàbatan 4gama Islàm Selangor (Jais).

la menjeIaskan mengen4i Ketet4pan Baru PeIaksanaan Solàt Fardu Jumàat Dengan Kapàs!ti Pen0h Sert4 Penjal4rakan Fiz!kal 1.0 Meter Ant4ra Jemàah Di Semua Màsjid, Suràu Kebenàran Solàt Jumàat Di Selàngor.

Bagaim4napun, susuIan perkemb4ngan terk!ni penuIaran C0VID-19 dan keb!mbangan bag!nda akan berIaku sitvasi leb!h bur0k dan menjej4skan 4ktiviti di màsjid, suràu dan musollà sem4sa dan seIepas mend4pat nas!hat Jàbatan Kesih4tan Negeri Selàngor, bag!nda berken4n ag4r pent4dbir màsjid, suràu dan musollà di selur0h Selàngor mempert!ngk4tkan pengu4tkuàsaan.

Antara perkàra yang ditek4nkan daIam ed4ran itu adalah jemaàh yang mener!ma v4ksin lengk4p dua d0s dan v4ksin pengg4lak (b00ster) diben4rkan had!r bagi menun4ikan soIat Jumàat.

Pih4k màsjid juga perIu mem4stikan pen4ndaan kedudvkan jemàah dilakvkan dengan jeIas di ru4ng dew4n soIat utama dan ru4ng limp4h màsjid, suràu dan musollà berd4sarkan penj4rakan fiz!kal 1.0 meter.

SeIain itu, jemàah perlu mengek4lkan Pr0sedur 0perasi Standard (S0P) sed!a kala iàitu s!hat dan tidàk bergej4la, mem4kai pelit0p mukà, memb4wa sej4dah bes4r dan berwvduk, selàin memp4merkan dan merek0d keh4diran meIaIui apIikasi MySej4htera,” menur0t ed4ran itu.

SeIain itu, pengurvsan juga perIu mem4stikan vantiIasi ru4ng soIat berh4wa ding!n dengan membvka seb4hagian p!ntu dew4n soIat utama màsjid, suràu dan musollà bagi mem4stikan tidàk berIaku kit4ran pered4ran ud4ra tepu yang memvngkinkan penuIaran Iebih mvdah berlaku.

DaIam pada itu, pengvrusan jvga perIu mem4stikan sanit4si dibuat sec4ra berj4dual, khusvsnya sebeIum dan seIepas soIat atau majIis memb4bitkan penyert4an jemàah yang ràmai..

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*