Pengunj0ng Terkejut Mendapati Buaya Beku Dikesan Masih Hidup Meskipun Air Sekeliling Sudah Membeku

Pengunj0ng T3rkej0t Mend4pati Bu4ya Beku Dikes4n M4sih Hid0p Mesk!pun Air Sekel!ling Sud4h Memb3ku.

Pengunj0ng di t4man perlind0ngan The Swamp Park di North Carolina, Amerika Syarikat (AS) dikej0tkan dengan pemand4ngan an3h iaitu bu4ya beku yang m4sih hid0p.

Dengan h4nya menglu4rkan bah4gian hid0ng untuk bern4fas, 18 bu4ya di pus4t itu m4sih hid0p bi4rpun dalam ke4daan p4ya yang memb3ku.

Ramai yang terkej0t dengan ke4daan itu dan ada juga yang pada aw4lnya berangg4pan ia hany4lah tungg0l kayu. Cuaca sejuk di AS merek0d tah4p rend4h sehingg4 4 d4rjah Celsius.

P3ngurus pus4t itu, George Horward memberit4hu, 18 reptllia mereka ber4da dalam ke4daan beku, tet4pi m4sih hid0p.

“Ia s4ngat bij4k. Menyor0ngkan hid0ng ke ud4ra di permuk4an p4ya yang beku untuk ter0s hid0p.”

“Kead4an ini dip4nggil ‘brumation’ iaitu kead4an tidak akt!f oleh rept!lia sem4sa musim sej0k atau temp0h lanj0tan suhu rendah,” katanya kepada The Washingt0n Post.

Hid0pan ini lazlmnya mereh4tkan metabolisme deng4n tidak mak4n ker4na tiada ten4ga yang dib4kar dalam temp0h itu.

Ia tur0t memperlah4nkan k4dar denyut4n jant0ng, sistm pencern4an dan hanya bert4han dalam kead4an cu4ca sejuk..

Sebaik cu4ca kemb4li n0rmal, reptllia berken4an akan kemb4li semula kepada kehid0pan biasa: Astro Awani.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*