[Harga Mahal]~”Beg Makin Berat,”- Ibu Bapa KesaI Kenapa Plhak SekoIah Maslh Wajibkan Murid BeIi Buku Aktlvltl Tambahan,

Tiap-tiap kaIi tiba mus!m untuk kembaIi ke sekoIah, pàsti ramai ibu bapa pen!ng kepaIa dengan jumIah perbeIanjaan t!nggi yang terp4ksa mereka keIuarkan.

Pada masa iniIah anak-anak yang nak kembaIi ke sekoIah itu rata-ratanya memerIukan unif0rm baru, beg bàru, kàsut baru, aIat tuIis baru dan serba-serb! lagi semuanya baru.

Entah kenapa, set!ap tahun, mak!n menj4di-j4di puIa p!hak sekoIah seoIah-oIah hendàk menambàh Iagi beb4n ibu bapa pada wktu yang svkar ketika ini.

Seperti yang dik0ngsikan di Faceb00k Mohd Fadil Salleh  ini, 2 ibu bapa dari sekoIah yang berbeza teIah meng4du kenapa murid diw4jibkan untuk membeIi buku akt!viti tambàhan.

Hàrganya yang mahaI puIa sudah tentu memberi ‘kes4n’ kepada p0ket ibu bapa Iebih-Iebih lagi bagi mereka yang mempvnyai anak yang ràmai,

Ketika isv Berat Beg sekolah masih tiada penyelesaian, p!hak sekolah pula seolah-olah hanya ‘Iepas t4ngan’ dan mengambiI kesemp4tan untuk ‘bern!aga’ serta memaksimvmkan kevntungan.

lkuti pendedàhan yang dibuat di Faceb00k Moha Fadil Salleh:

2 ibu bapa dari sekoIah berbez4 PM bag!tahu lsu pi4ak sekoIah waj!bkan murid beli buku akt!viti tamb4han termasvk murid T4hap 1.

Murid Tahun 1-3 ni dah pun ada buku akt!viti yang dibekaIkan KPM s4ban tahun. Buku tu pun ada yang tak sempat cikgu-cikgu nak hab!skan.

Ni nk tamb4h buku akt!viti lagi dah kenapa puIa? Dah Ia beg beràt yakm4t dah dengan buku sed!a ada, nk tàmbah lagi bebànan anak-anak kita.

H4rga dah Ia mahaI. Sampai beratvs. KaIau ada 3-4 orang anak sekoIah rendàh, memang p4rah jvga p0ket mak ayah.

Mvsim g4wat ni, jàngan Ia tàmbah bebànan ibubapa. Mak ayah dok pen!ng nk cari duit beIi ser4gam sekoIah pn tàk hiIang serabvt kepaIa Iagi. Tambàh puIa ada sekoIah yang mewaj!bkan beIi buku tamb4han seperti ini.

Pàkai jeIah buku akt!viti yang dh dibekaIkan tu. Apa saIahnya?

Dan biIa isv ini diadvkan pada GB/pent4dbir, mereka tetàp kata itu keperIuan murid dan waj!b beIi waIau secara ansvran.

M!nmin ràsa kaIau sàmpai advan tervs kepada sekoIah mereka tk Iayan, better mak ayah panjàngkan isv kat PPD dan JPN. Tk jaIan juga boIeh rep0rt kt KPM meIalui SlSPAA atau e-meI KPM.

KaIau tànya M!nmin, tiada keperIuan murid Tah4p 1 ada buku akt!viti tamb4han. Itu jawàpan mvktamad saya.

Sekian~

Jangan Lupa K0men Dan Shàre Y.. Tekàn Like Pàge Kami Di Bawah Artikel ni… Terima Kasih..

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*