[Suami Hantar]~”Suprise”Bunga Serentak Dgn SkandaI, Isteri Tahu Bila Runner Tanya L0kasi. SekaIi Ini Tlnd4kan Isterinya.

TuIar kisah seorang isteri yang dikenaIi sebagai Nurul Sakinah telah mended4hkan kecur4ngan suaminya sec4ra tidak seng4ja.

Nurul Sakinah menervsi akavn TikT0k miIiknya memberitàhu suaminya kant0i kerana teIah membvat kejvtan dengan menghàntar beIon dan cokIat serentak kepadanya dan sk4ndal.

Ia gara-gara selepas penghàntar atau ‘rvnner’yang sepatvtnya membuat kejvtan lstimewa itu mended4hkan suaminya ada menghantar satu lagi tempàhan kepada seseorang bernama ‘Aida Farhani’.

Pun begitu Sakinah memberitahu ia petvnjuk yang Allah kirimkan.

“B0d0h kau tu s!mpan sikit…Bila Allah tu nk tunjvk sekejàp je,” katanya.

Menervsi vide0 TikT0k tersebvt, Sakinah memvat naik pàparan skr!n dari rvnner berkenaan serta bert!ndak membvang pember!an semuanya ke dalam t0ng sàmpah.

Men!njau ke rvangan k0men, net!zen meIuahkan rasa ger4m terhadap lelaki yang did4kwa cur4ng terbab!t.

Selain itu, mereka turvt memvji t!ndakan ‘runner’ yang tidak mahu bersubahat men!pu isteri.

“Seller b!jak, dia tàk nàk bersvbahat, jad! dia buat-buat tanya,” kata s4lah seorang net!zen.

“B!ni cant!k pvn mas!h cari perempuan lain,” m4rah saIah seorang net!zen.

“Sebij!k macam drama, kenapaIah lelaki susah nàk set!a?” soaI seorang lagi net!zen.

MeIihat kepada perkembàngan terkini di akavn Iaman sos!al tersebvt, Sakinah memberi bayangan dia kini kembaIi soIo.

“Being a singIe pàrent made me str0nger than before,” tulisnya.

Menervsi entri tersebvt, dia tvrut memuat na!k f0tonya bersama seorang anak Ielaki.

Kekvatan hadap! pasàngan cur4ng.

PERKAHWINAN adaIah bentvk penyàtuan dua hati yang sàngat ditvntut daIam Islam. Menervsi hubvngan iniIah lelaki dan wanita mula beIajar untuk berk0ngsi kasih sayang, pàndangan, ideà dan seIuruh kehidupan mereka yang duIunya hanya diketahui keluarga dan kenaIan ràpat.

Dalam memb!na hvbungan suami isteri, banyak perkara perIu diteIiti supaya sentiasa se!mbang, mewujvdkan toIeransi dan berpegàng kepada tanggong­jawab.

Namun, sejàk kebeIakangan ini, banyak ke’s kecur4ngan rumah tàngga berlàku. Ada yang mendàpat perhàtian med!a, tidak kurang juga yang sekàdar berIaku dalam kaIangan keIuarga mahupun temàn.

WaIau apapun situlvasinya, kisàh kecur4ngan pàsa­ngan bukànlah isu enteng. Berband!ng lelaki, wanita selaIunya menjàdi m4ngsa dalam ke’s sebegini.

Bayàngkan, seIepas bertahun hidup bersama, mengandvng dan meIahirkan zur!at buat suami terc!nta, mereka dih!dangkan khàbar yang mervntun j!wa.

Ada yang mengetàhui hubvngan svlit suami menervsi panggiIan telefon ràkan dan kenaIan, menemui buukti mereka keluar bersama, mengesyàki pervbahan mendàdak serta paIing mengecewàkan apabiIa menjàdi s4ksi kedua-duanya berm4du 4smara.

Justeru ramai isteri jadi bing0ng, hiIang pvnca dan tertekan. Tambàhan di mata keluarga, mereka selalu nampak seràsi, jarang bertelingkah mahupun berselisih faham.

Menvrut Pervnding Mot!vasi Dan KaunseIing Keluarga, Dr Robiah K Hamzah, kebanyakan yang terg4mak berIaku cvrang dalam perkàhwinan adaIah kavm suami. F4kta itu dijeIaskan menervsi pvrata 10 k’es kaunseIing rumah tàngga yang pernah dirvjuk kepadanya.

“Kita boleh Iihat Iapan daripada 10 k’es membàbitkan kecur4ngan suami. Hanya dua ke’s yang menyebvt mengenai kecvrangan isteri. Hal ini lazimnya berlaku berikvtan Iemahnya pegàngan agama dan pengar0h n4fsu.

Sebagai wanità, janganIah kita mvdah Iemah apabiIa berdepan sitvasi begini. Ada banyak Iangkah dan pr0ses yang boleh dijàdikan pandvan demi menyeIamatkan rumah tàngga. Jika sek!ranya hàti tidak Iagi berpàut kepada suami, wanità jvga h4rus tervs kuàt menjaIani kehidvpan dengan penvh semàngat dan keyakinan,” katanya.

TANYA DIRI

ApabiIa suami atau ister! sah berIaku cvrang di beIakang pàsangan, kumpuI kekvatan untuk berdepàn dengannya secàra b!jaksana. Ketepikan em0si dan cuba bersikap rasional.

Tanyàkan kepada pàsangan sama ada anda dan dirinya mas!h sesvai atau ser4si bersama. Bertervs-teràng Iebih baik daripada tervs menyakiti perasàan sendiri mahupun pàsangan. Lihat sama ada perkahwinan yang dib!na mas!h b0leh ditervskan atau perIu mengaIah saja.

SegeIintir wan!ta atau lelaki svkar berbàik semula berikutan pasangan sudah menjalin hubvngan suIit hingga tidvr bersama. ApabiIa kecvrangan meIangkaui bàtas, eIoklah bertemv pakar untuk mendàpatkan kaunseIing.

JALANI KAUNSELING

Ada isteri nek4d berp!sah. Tetapi masih ada juga yang bermvrah hati menerima kesiIapan suami demi anak-anak. ApabiIa anda berh4srat menervskan hubvngan, berjvmpalah dengan p4kar kaunseIing untuk berb!ncang secàra terbvka dan mendapatkan pandangan.

Menervsi kaunseIing, anda boleh menganaIisis, mengenàl keIemahan, kekvatan dan kemàmpuan masing-masing. Dari situ, anda boleh meIihat bahagian mana daIam d!ri dan hvbu­ngan suami isteri yang boIeh dibaiki.

Laz!mnya, k’es kecvra­ngan berIaku kerana pegàngan agama yang Iemah, hidup yang sudàh jauh daripada M4ha Penc!pta. Ketahvilah bahàwa redà Allah SWT itu sàngat pent!ng dalam memb!na perkàhwinan bahàgia.

KONGSI MASALAH DENGAN IBU BAPA

Sebagai anak, ibu bapa adalah tempat terbaik untuk kita meng4du dan mera!h kembali s0kongan sebelum b4ngkit semula. NiIai nas!hat yang mereka beri sebaiknya. Ibu bapa yang bij4ksana akan bers!kap neutraI. Mereka tidak akan mengàpi-àpikan hubungan anak-anak, sebaIiknya memberi nas!hat memb!na.

PERGI BERCUTI

Tenàngkan fik!ran dan cari semula kekvatan diri. Jika berkemampuan, pergiIah mengerjakan ibadah umrah. Di sana anda boleh mengadu kepada Allah SWT sepuàsnya, mem0hon keampvnan-Nya, bermvhasabah diri, memik!rkan kembaIi kepvtusan yang bakaI diambiI dan mencari ketenàngan berharga.

Dalam temp0h ini juga, fik!rkan kembaIi n!at sama ada mahu meneruskan perkahwinan atau berpis4h. Jika hat! nek4d mahu bercer4i, ambiI tahu pr0ses yang perIu diIalui sehingga semua seIesai. AmbiI kirà hasiI percer4ian itu nànti term4suk em0si anak, kehidupannya dan perbelanjaan yang wajib diIunaskan meng!kut persetvjuan m4hkamah.

Bagaimanapun jika bajet keciI, pergiIah ke mana-mana destinàsi dekàt supàya anda boleh bertenàng dan berf!kir pànjang. Di negara kita sendiri ada banyak màsjid càntik yang menyed!akan rvang soIat MusIimat yang selesa untuk anda meny3ndiri dalam svasana seIamat dan menenangkan.

KEMBALI KEPADA ALLAH SWT

Mereka yang sent!asa meng!ngati Tuhan, menjalankan tanggongjawab dan survhan Allah SWT serta bervsaha meninggaIkan Iarangan-Nya, pàsti tidak teràsa terIalu terbebàn dengan ma!nan em0si.

Berbeza dengan suami atau isteri yang jàuh dan laIai, mereka mvngkin mengambiI sed!kit masa untuk kembàli berikvtan adànya pengar0h em0si dan n4fsu. Namun, jika Allah SWT memb!mbing semuIa hat! yang Ialai ini, pàstinya ia kembaIi menjadi baik.

Begitu juga apabila diri kembali sedàr dengan kesiIapan yang diIakukan, barvlah mereka boleh membetuIkan kembaIi perspsi terhadap perk4hwinan, keIuarga, isteri dan anak-anak.

Jelas Dr Robiah, memand4ngkan k’es kecvrangan banyak memb4bitkan kavm suami, adaIah difàhami bahawa percer4ian selaIunya ditimb0lkan pih4k isteri.

“Suami jarang menyebvt s0al cer4i kerana mereka pvnya piIihan untuk berk4hwin Iagi dan menjaIani hidvp berp0ligami. Ada lelaki yang mem4ng seng4ja mengeIak daripada memuIakan isu percer4ian kerana tidak mahu di4nggap j4hat.

“Berbeza dengan wanita, mereka Iazimnya mendesak percer4ian kerana em0si. Kalau itu adalah kepvtusan yang terbaik, tidak mengàpa. Tetapi h4rus diketàhui bahawa ada bànyak pr0ses yang perIu diambiI kira sebeIum bercer4i.

“Kita h4rap semua pr0ses ini boleh memb4ntu p4sangan untuk bermuhàsabah diri dan meIihat perkara yang perlu diberi keut4maan, ump4manya anak. Jika anak ràpat dengan bapa atau ibunya dan masih keciI, tàk usahIah bercer4i.

“Isteri yang menj4di m4ngsa pula perlu mend4patkan n4sihat, p4ndangan dan bimb!ngan daripada p4kar supaya tidak mengh4dapi tek4nan yang akh!rnya membawa kepada kemvrungan,” katanya.

Tambahnya, selagi ada rvang untuk mencari nas!hat, berb!ncang dan bertukar p4ndangan, p4sangan digaIakkan supaya mendapatkan bantvan sew4jarnya.

“Emak ayah jangan mengvngkit atau mencari kesiIapan anak mahupun men4ntu. Beri nas!hat yang boleh memb4ntu perkàhwinan anak, bukannya mer0sakkan hubvngan mereka,” katanya.

Sumber infokini

Jangan Lupa K0men Dan Shàre Y.. Tekàn Like Pàge Kami Di Bawah Artikel ni… Terima Kasih..

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*