[lsIam KlNl]~”berk3mbang,maj!kan terbvka hat! uc4p laf4z syah4dah”~Hikm4h Mek Kelantan rajin s0Iat di kedai,kini s4h menj4di su4mi ist3ri,Tahn!ah”

“islam kini berkemb4ng,maj!kan terbvka hat! uc4p laf4z syah4dah” – Hikm4h Mek Kelantan raj!n s0lat di keda!,kini s4h menj4di su4mi lsteri,Tahn!ah.

TK dapat dis4ngka lagi, ben4rlah bahawa hid4yah itu miIik Allah. Beg!tu juga dengan aj4l, m4ut dan pertemvan semua sekaIi dit4nganNya.

ItuIah yang terj4di kepada Nurul Anis Izzati Muzafar Shah, 22, yang teIah diljabkabvlkan selepas dua kaIi l4faz 4kad n!kah dengan pas4ngan, Aariz Yee, 30, pada 19 Februari 2022 lalu.

Menvrut wanita senang dis4pa Izzati ini, suàminya yang berb4ngsa Cina adaIah maj!kannya sendiri di tempat kerj4nya di Bandar Kinrara, Selangor.

“Saya muIa bekerja Oktober tahun 2020 di syar!kat Authent!c B4kery. Masa masuk kerja dvlu tk ada tempat nak s0lat. Cvma ada satu ru4ng keciI di bah4gian bel4kang ked4i saja.

“Saya m!nta iz!n b0s nk s0lat di situ. Walaupun rumah saya dek4t dengan tempat kerj4 t4pi 4gak l3ceh kaIau nak baIik set!ap kaIi nk s0lat.

Pas4ngan ini teIah bervmah t4ngga pada 19 Februari 2022 laIu.

“Bias4nya maj!kan akan datang w4ktu Maghr!b untuk tol0ng c0ver kerj4 saya. W4ktu macam tu ked4i 4gak ramai peIanggan,” tamb4hnya.

JeIas anak kel4hiran Kelantan ini, Aariz mula tertar!k dan bertanya mengen4i Islam kepada Izzati kerana dia mula berm!nat terh4dap ag4ma ini.

“Bila dah selalu teng0k saya s0lat, dia mula tanya banyak soaIan tentang ag4ma. ‘Kenapa s0lat’, ‘perIu ke’ dan ‘apa kegun4an s0lat’. Ada juga dia tanya saya ken4pa kena p4kai tvdung. Jadi saya j4wab soaIan-soaIan dia ikvt apa yang saya tahv,” katanya.

Menvrut wan!ta yang bekerja sebagai penyeIia di ked4i kek tersebvt, dia juga mula meng4jar Aariz meng4ji dan mengh4fal d0a dan svrah yang mudah sebagai permuIaan namun tk men0lak ada cab4ran perIu diIalui sep4njang temp0h itu.

“M4sa nak meng4jar meng4ji 4gak suk4r sebab dia 4gak peIat untuk menyebvt tapi saya f4ham sebab mas!h baru. Memang perlvkan b4nyak kes4baran dalam meng4jar dia macam seorang bay! baru bel4jar membaca,” katanya.

Tambah Izzati, keIuarganya tervtama sek4li ayah, Muzaffar Shah jvga tvrut memb4ntu suaminya mend4lami ilmv ag4ma Isl4m namvn dalam per4ncangan untuk menvntut ilmv ag4ma dengan ust4z Iebih p4kar.

“Lepas dah ag4k l4ma bel4jar ag4ma, dia masuk Islam pada buIan Julai 2021. Tapi masa tu dia tk berc!nta dengan saya lagi. Cvma biIa l4ma-kel4maan saya b4nyak aj4r dia tnt4ng Islam, dia mula tert4rik dengan saya.

Izzati telah bekerja di baker! leIaki ini bermvla Oktober tahun 2020.

“Bila tahu pasaI kami, family saya 0K saja b0leh terima. KeIuarga saya selalu aj4k dia datang rumah sej4k tahu dia berm!nat dengan Islam. Ayah siap 4jar dia lagi det4ils b4b ag4ma.

“Keluarga suami pula pada muIanya 4gak svsah nak terima keputvsan dia nak memeIuk Islam dan survh Aariz f!kir dahuIu m4sak2. Mereka ris4u dia nak patah balik sebab h4l ag4ma bukan perkara ma1n2. SeIepas leb!h kvrang dua tiga hari, dia nek4d nak masvk Islam,” uj4rnya.

Menvrut Izzati, perk4hwinan mereka juga dipermvdahkan waIaupun t4npa keh4diran kedua ibu bapa suaminya atas fakt0r Cov19 namvn tet4p diw4kili oleh abang, kakak dan savdara-mara Aariz yang lain.

JeIas wan!ta ini, nama asaI su4minya sebeIum memeIuk Islam adaIah Yee Chung Ming namvn teIah ditvkar atas pilih4nnya send!ri dan dipersetvjui kerana ia memberi m4kna ters!rat.

“PasaI nama tu mem4ng dia Go0gle sendiri. Maksvd nama Aariz tu Yang Berh0rmat menvrut Islam. Jad! sesvai dengan dia seb4b saya kena h0rmat dia seb4gai maj!kan dan suami sekarang,” sel0roh Izzati.

Bercer!ta mengenai vide0 yang tvlar di T!kT0k, wan!ta ini mener!ma b4nyak mes3j p0sitif dan puj!an daripada wrg4net.

Bagaimanapun Izzati h4nya meng4nggap semua itu seb4gai d0a untuk kesej4hteraan bvat dirinya dan suami.

Aariz telah memeIuk Islam pada buIan Julai 2021.

“Saya angg4p semua ni ket3ntuan Allah yang dah tertulis untuk saya. Saya pun bersyvkur dapat suami yang baik macam dia.

“Ramai juga yang mesej saya m!nta t!p. Bagi saya memang ag4k suk4r, t4mbah2 lagi kalau nk bagi keIuarga terima p4sangan kita ia perlukan t4hap kesab4ran yang t!nggi,” uj4r Izzati.

Jangan Lupa K0men Dan Shàre Ya..Terima Kasih. Tekàn Like Pàge Kami Di Bawah Artikel ni…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*