[AEON] Malaysia Ra!h PUJlAN Wrganet, Inisiatif Naikkan G4ji Minimum Pekerja Kepada RM1500 Sebulan

AE0N Co (M) Bhd dan AE0N BiG (M) Sdn Bhd (AE0N Malaysia) mengvmumkan kenaikan g4ji minimvm untuk pekerja Gred G daripada RM1200 kepada RM1500 sebuIan berkvat ku4sa pada 1 Januari lalu.

Peng4rah K0munikasi K0rp0rat AE0N Malaysia, Dr Kasuma Satria Mat Jadi, berkata syarikat am4t bersyukur kerana dapat mel4ksanakan g4ji minimvm baharu kepada pekerja Gred G.

Difah4mkan, jumIah tersebut adalah g4ji pokok yang beIum termasuk eIaun atau ins3ntif lain. lnisiatif AEON dalam meIaksanakan ken4ikan g4ji minimvm ini seIaras dengan usaha memperju4ngkan MatIamat Pemb4ngunan KeIestarian Pemb4ngunan B4ngsa-B4ngsa Bersatu (SDG 8) untuk menyedi4kan pekerjaan yang baik dan pertumbvhan ek0nomi.

Pengumvman tersebut mendapat perh4tian orang ramai dan rata-rata wrganet memvji inisi4tif AE0N untuk men4ikkan g4ji minimvm kepada pekerjanya. Tidak hanya itu, para wrganet turut meny4mbut baik pendek4tan yang di4mbil oIeh AE0N.

Walau bagaimanapun, segeIintir wrganet meng4takan bahawa g4ji minimvm tersebut masih rend4h tetapi ianya lebih baik daripada tiada langs0ng ken4ikan. MaIah, para wrganet b4ngga dengan ins3ntif yang diIakukan oIeh AE0N. – Sumber dipetik dari The V0cket, Twitter

 

Jangan lupa Iike, k0men dan share ya.Terima Kasih,

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*