[Video]”Ibu gajah menangis berusaha minta pertolongan apabila anaknya terper4ngkap”, dalam lubang konkrit

G4jah adalah h4iwan yang sin0nim dengan sif4t yang s4ngat b!jak dan hidup bers0sial. Secara lvmrahnya apabila berk4itan dengan anak mereka, h4iwan ini bersif4t melind0ngi dan mampu melakvkan apa sahaja untuk mem4stikan kesel4matan anak mereka berada di tah4p yang baik.

Setelah beberapa jam an4k g4jah terp3rangkap di dalam lub4ng k0nkrit di Thailand, ibunya cvba sedaya upaya menol0ngnya. M4langnya h4iwan ini menyedari ia tidak boleh melakvkannya sendiri, lalu g4jah ini menang!s meminta pertol0ngan kerana ny4wa anaknya berada dalam bahay4. J3ritan gajah ini menarik perhat!an sekvmpulan orang yang berada tidak jauh dari situ. Akhirnya mereka menyed4ri bahawa g4jah besar itu cuba menyamp4ikan sesuatu kepada mereka.

Keadaan menj4di lebih cem4s apabila ibu g4jah itu terlalu dekat dengan p4gar elektr!k. Sebaik g4jah itu pengs4n, orang ramai bergeg4s mem4tikan kvasa dan membantvnya untuk kembali sedar. Selepas g4jah itu kembali sed4r, g4jah itu memberikan isyar4t kepada penyel4mat ke tempat anaknya yang sedang terp3rangkap disebuah lub4ng konkr!t.

Selama berjam-jam Anak g4jah itu terp3rangkap dalam lub4ng kecil yang penuh dengan lvmpur,  penyel4mat perlu segera untuk mengelvarkannya, tetapi ia bukanlah satu perkara yang mudah. Disebabkan terlalu T4kut dan kel4tihan, anak g4jah itu mula berasa p4nik. Bagi mengel4kkan perkara yang tervk yang mvngkin terj4di Pasukan penyel4mat terp4ksa mengg4li lub4ng berh4mpiran g4jah tersebut.

Sambil lbu g4jah memerh4ti, kvmpulan orang itu akh!rnya berj4ya mendapatkan anak g4jah yang terper4ngkap itu. T4npa didvga akh!rnya anak g4jah itu berjaya mengelvarkan dirinya dari lub4ng yang berlvmpur itu.

Setelah disel4matkan, g4jah kecil itu pada mulanya berasa bing0ng dan kelirv kerana tidak dapat menget4hui  dimanakah ibunya berada. Namun selepas itu g4jah kecil itu melihat ibunya dan berl4ri ke ar4h ibunya dan menyed4ri dia selamat sekarang.

Sumber : majalah-harian

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*