DibaIas,”Rezeki Berganda Berhenti Kerja Jaga Ibu”, Pulangan Rm15,000 Sebulan Ternak Ayam

MUHAMMAD Siddiq Mohd. Sokran menunj0kkan ayam siap dipr0ses untuk dip4sarkan samb!l diperh4tikan Norkiah Embong di Kampung Makam, Mersing, Johor.

MERSING: Sangg0p meningg4lkan pekerj4an selesa di ibu kota demi menj4ga ibunya di kampung, seorang pemuda di Kampung Makam, di sini kini mend4pat rezek! berl!pat g4nda mel4lui perni4gaan tern4kan ayam yang dius4hakannya.

Muhammad Siddiq Mohd. Sokran, 27, berkata, dia mengus4hakan tern4kan itu selepas bapanya men!nggal dunia ak!bat kemal4ngan jalan raya berhamp!ran rumah mereka.

Sebagai anak b0ngsu dalam keluarga dan mas!h bvjang, Muhammad Siddiq mengamb!l tangg0ngjawab menj4ga ibunya, Norkiah Embong, 63, yang tingg4l bersend!rian, tamb4han pula adik beradik lain svdah bervmah t4ngga serta menet4p jauh.

“Selepas ayah men!nggal, emak tiada tem4n. Saya bertek4d berhent! kerja dan pvlang ke kampung untuk menj4ga emak. Masa itu saya kerja di syar!kat kereta di Subang Jaya dan g4ji juga sud4h seIesa namvn tingg4lkannya kerana emak lebih memerlvkan saya.

“Tamb4han pula emak tidak pandai bawa kereta dan mempvnyai s4kit d4rah t!nggi. Apabila pulang ke kampung berk4t restv emak saya muIa mentern4k ayam di belakang rumah untuk menj4na pend4patan kami,” katanya ketika ditemvi Utvsan Malaysia, semalam.

Muhammad Siddiq berkata, seb4nyak 300 ek0r ayam dius4hakan pada permvlaan dia mentern4k h4iwan itu dengan menggvnakan m0daI w4ng simp4nannya.

Katanya, kini tern4kannya sem4kin bert4mbah sehingga mend4pat pul4ngan sek!tar RM10,000 hingga RM15,000 sebulan, empat kali g4nda Ieb!h banyak daripada g4ji yang pern4h dim!liki ketika bekerja makan g4ji dahulu.

“Ayam yang telah dipr0ses saya h4ntar sek!tar Mersing sahaja kerana di d4erah ini pun perm!ntaan tidak mencuk0pi. Saya juga meranc4ng bes4rkan lagi kap4siti yang ada berband!ng sek!tar 4,000 ek0r sekarang ag4r pengelvarannya dapat dit4mbah,” katanya.

Mencer!takan cab4ran sep4njang mengvsahakan tern4kan ayam itu, katanya, dia pern4h berdep4n dengan kem4tian kesemva 4,000 ek0r ayamnya ketika mula mengvsahakan tern4kan itu ak!bat ser4ngan peny4kit daripada bvrung, bagaimanapun dia cep4t b4ngkit dan menj4dikannya sebagai peng4jaran daIam bid4ng itu.

“Saya angg4p itu seb4gai c4baran. Apa yang berl4ku membvatkan saya lebih berhati-hati dan berw4spada dalam mem4stikan semua ayam saya dalam ke4daan baik dan sih4t.

“Saya banyak mengikvti kvrsus dan menc4ri ilmv daripada pentern4k lain dan mengaplik4sikan di reb4n. B4hkan ayam saya juga pernah cec4h dua kiI0gram seek0r dengan meng4malkan kej0t mereka makan pada waktu maIam setiap dua jam sekali,” katanya.

Selain temp4han diterima di sek!tar d4erah itu, Muhammad Siddiq juga tur0t menjval ayam dari rumah.

UTUSAN ONLINE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*