Ulama Wan1ta But4 Dari Mesir As-Sheikhah Tanazur An-NajuIi Mn1nggaI Dunia Pada Umur 97 Tahun, Spjng H4yatnya Menjadi Inspirasi

Baru-baru ini telah meningg4l dunia seorang ulama’ wanita quran di mesir yang bernama As-Sheikhah Tanazur An-Najuli pada umurnya 97 tahun. Beliau berasal dari samnud, saIah sebuah perkampungan di Mesir yang lahir dengan pengl!hatan yang sempurna namun telah dit!mpa penyak!t dem4m c4mpak sehingga menyebabkan beliau hiIang pengI!hatannya sejak kecik.

Beliau telah menghafal Al-Quran dengan 7 qiraat dari tiga orang sheikh . Hampir 70 tahun daripada umurnya diinfaqkan di jalan Allah untuk mendengar hafazan Al-Quran daripada anak-anak muridnya, dan diijaz4hkan kepada mereka qiraat sepuluh.

SaIah seorang dari anak muridnya yang m4syhur, iaitu Sheikh Dr. Ahmad Mamduh merupakan saIah seorang ulama yang terkenaI di Mesir. Telah berkata seorang daripada anak muridnya yang bernama Ahmad As-Syarqawi :

Sahabat-sahabat yang dikasihi, satu lagi wanita yang membuat saya terg4mam. Tldaklah seorang wanita itu keheb4tannya terlelak pada p4ras rupa yang men4wan, kemew4han h4rta benda, perh!asan yang megg0da. Tetapi keheb4tan seorang wanita mukminah itu terlet4k pada keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah Azza Wajalla.

Marilah bersama daku membawa diri, kita meren0ng sebentar di mana c4cat ceIa diri ini sehingga hidup berasa tldak tenter4m dan tldak pernah berasa cuk0p malah syukur. Sahabatku, Allah telah memberi kita kelengk4pan ang0ta tubuh badan yang baik, namun adakah kita menggvnakan ia sepen0hnya untuk Allah Azza Wajalla?

Pers0alan ini tepat ditvju ke atas si tangan yang menulis iaitu diriku sendiri. Mata ini yang segar bvgar semenj4k lah!r adakah sudah men4tap dan membaca kalam Tuhan sebaiknya? Al-Quran Kareem. Lant4s sudahkah kita mengik0ti setiap satu tuntvtan Tuhan di dalam ayat-ayatNya?

Hamba telah bersaksi tlada Tuhan melainkan Allah. Namun adakah perbuatan ger4k kerja dalam hidup membukt!kan tlada Tuhan selain Dia? Adakah Tuhan Wang menjadi berhaIa bagi semb4han orang yang mencarinya dan berasa tldak pernah cuk0p. Diberi sedikit mahu lagi. Diberi banyak Iupa diri.

Wanita yang bvta penglih4tannya javh lebih sempvrna berband!ng kita yang bermah4rajalela berbuat maks1at siang dan malam. Dirinya telah diinfaqkan untuk Allah dan Rasulnya. Untuk agamanya.

Bagaimanapula diri kita diinfaqkan kepada siapa?

Diri kita telah diinfaq dengan pekerjaan dunia, permainan b0ngkak dan s0mbong, keperlvan memenvhi target tab0ng simpanan demi memvaskan hati-hati manusia dan akhirnya kita kecvndang dengan kekecew4an.

Wanita yang bvta penglih4tannya javh lebih hebat menjaga marvah diri dan keh0rmatan taqwanya. Punya sifat maIu yang tinggi. Ketekvnan dan keteg4san dalam dirinya mek4r hingga dihorm4ti setiap laki-laki yang datang mengulang Al-Quran.

Hatta ia telah tua. Wajahnya telah tenggeIam dalam kedut4n r!wayat hidup. Namun tetap menjadi keut4maan manusia lain yang mencarinya demi ilmu dan adab. Bvkankah wanita itu adalah t0nggak dan pem4ngkin yang melah!rkan ramai ulama-ulama bertavhidkan Lailahaillallah.

Dirimu adalah wanita itu. Jadikan ia satu keist!mewaan dan med4n untuk tldak berpvtus asa di perteng4han jalan. Jika bvkan engkau wanita yang menunjvkkan contoh taul4dan yang baik kepada anak-anakmu dan orang lain. Maka siapa lagi? Jika bukan dirimu sendiri yang mem4ksa untuk diri menjadi baik maka siapa lagi?

Tirai yang menjadi b3nteng fltnah dunia akan menyel4matkan diri manusia daripada b3nteng b4hangnya ner4ka. Lihatlah sesuatu dan fikirlah dengan akaImu sedikit kebaikan agar ia menjadi asbab ke atas dirimu untuk bervbah menjadi wanita yang bertaqwa di sisi Allah.

Sekian Terima Kasih.

Silakan share…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*