“Rasa Macam Ayah Sendiri..” Pemuda Minta T0long Orang Awam Ajar Pakai Tie Undang Sebak

Rakyat Malaysia sememangnya baik-baik. Tk kira agama, b4ngsa atau ket0runan, semuanya hidup harm0ni dalam satu negara.

Walaupun tk semua bers!kap r4mah, n4mun keb4nyakkannya hidup dalam sebua4h keluarga yang harm0nis walaupun ada c0baan dari tangan-tangan tldak bertanggungj4wab yang seng4ja melaga-lagakan keharm0nian kita.

Social experiment yang bermutu
Hal ini dapat dil!hat menervsi perk0ngsian seorang YouTuber berb4ngsa Clna apabila membuat social experiment dengan mem!nta b4ntuan orang awam yang tldak dikenall mem4kai tali leher kerana mahu mengh4diri temudug4 kerja.

Menerus! mvat naiknya di apl!kasi TlkTok @royroy1228, dia telah berk0ngsi satu vide0 seorang lelaki yang disapa seb4gai ‘uncle’ sedang memb4ntunya mem4kai tali leher.

Semua nak b4ntu pakaikan tie
lebih membvatkan ramai seb4k adalah tind4kan lelaki tersebut yang semp4t menit!pkan pes4n dan member!kan kata-kata sem4ngat sebel0m mengh4diri temuduga.

Tak h4nya itu, menervsi vide0 penuh di sal0ran YouTubenya, beber4pa lagi ind!vidu yang ditemui turut sama memb4ntunya memakal tali leher s4mbil member!kan sedi!kit pesan4n supaya anak muda itu berjaya.

Ramai yang terh4ru sama
Walau pun situas! tersebvt sek4dar k0nten, namun ramai meng4kui tersent0h dan terh4ru dengan keramahan rakyat Malaysia yang sentiasa sudi memb4ntu orang lain..

Sik4p sebegini membu4tkan kita ber4sa begitu seron0k apabila semua b4ngsa sebenarnya hidup dalam keadaan baik-baik sahaja seperti keluarga tanpa seb4rang permus0han. B4ngga jadi rakyat Malaysia.

B4ngga jadi b4ngsa Malaysia.

Kita nak teng0k k0nten macam ni.

Suka teng0k b4ngsa Malaysia macam ni.

Masa sikat ramb0t tu menangls.

Kita semua satu keluarga.

Sumber : Omm

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*