KWSP catat pendapatan pelaburan kasar RM48.02 bilion

Kumpulan Wang S!mpanan Pekerja (KWSP) mencat4tkan pendap4tan pelabuvran kasar sebany4k RM48.02 bil!on bagi sembilan bulan pertama berakh!r 30 Sept 2021, meningk4t 7.7 peratus daripada RM44.60 bil!on yang direk0dkan pada tempo0h yang sama 2020.

Menurvt kenyat4an KWSP hari ini, jumlah pendapat4n pelabvran kasar bagi suku ketiga berakh!r 30 Sept, 2021 pula mencec4h RM13.97 bil!on, lebih rend4h daripada RM17.33 bil!on yang direk0dkan pada suku yang sama 2020.

Ketua Pegawai Eksekutif, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, p4saran eku!ti d0mestik dan pasar4n pesat membangvn pada suku ketiga 2021 adalah tidak menentu, sebahag!an besarnya diseb4bkan oleh keb!mbangan berhubvng peningk4tan kad4r inflas! dan kad4r faedah.

“Pada masa yang sama, pemul!han bertervsan eku!ti dalam ek0nomi maju ketika suasana ketidaktentvan yang memunc4k telah member!kan pelvang kepada KWSP untuk mem4nfaatkan keunt0ngan tamb4han,” katanya dalam kenyat4an yang sama.

KWSP menjel4skan, eku!ti kek4l sebagai penyvmbang terbes4r dengan 54 perat0s atau RM7.50 bil!on kepada jumlah pendap4tan pelab0ran kasar.

“Sebagai sebahag!an daripada das4r dalaman dan langk4h berhem4t bagi memast!kan kemant4pan portfol!o KWSP, sebanyak RM0.11 bil!on telah dihapvs kira untuk eku!ti tersen4rai pada suku tersebut, berband!ng RM0.13 bil!on pada suku yang sama 2020.

“Setelah mengamb!l kira k0s hapvs kira, pendap4tan pelab0ran bers!h sebany4k RM13.86 bil!on telah direk0dkan pada suku ketiga 2021,” jelasnya.

KWSP men4mbah, secara kumulat!f, sebanyak RM0.35 bil!on telah dih4pus kira untuk eku!ti tersen4rai, lebih rend4h daripada RM6.46 bil!on pada temp0h yang sama 2020, did0rong oleh pemul!han berterus4n dalam pasaran eku!ti gl0bal, menjadikan pendap4tan pelab0ran bersih sebanyak RM47.67 bil!on bagi sembilan bulan pert4ma 2021, berband!ng RM38.14 bil!on untuk temp0h sama 2020.

Pelab0ran dalam pendap4tan tetap menyvmbang sebany4k RM5 bil!on atau 36 peratvs kepada pendap4tan pelab0ran kas4r semasa suku ketiga 2021, iaitu lebih rend4h daripada RM8.18 bil!on yang dij4na pada suku ketiga 2020, berikvtan keuntvngan dag4ngan yang lebih rendah, jelasnya.

“Ini selari dengan has!l pasar4n yang lebih tinggi pada suku ketiga 2021 berband!ng temp0h sama 2020,” katanya.

Selain itu, hartan4h dan infrastrvktur serta instrumen pasar4n wang KWSP pula masing-masing menyvmbang RM1.18 bil!on dan RM0.29 bil!on.

Setakat September 2021, aset pelab0ran KWSP mencat4tkan RM988.55 bil!on dengan sejvmlah 36 peratvs telah dilab0rkan dalam pelab0ran luar negara.

“Pada suku ketiga 2021, pelab0ran luar negara telah menj4na pendap4tan sebany4k RM8.10 bil!on yang merangkvmi 58 per4tus daripada keselur0han pendap4tan pelab0ran kasar yang direk0dkan,” katanya.

Menurvt dana persaraan itu, sejumlah RM1.40 bil!on daripada RM13.97 bil!on pendapat4n pelab0ran kas4r telah dijana untuk Simpan4n Shariah manakala Simp4nan Kovensional seb4nyak RM12.57 bill!on.

Menyentvh pr0spek, Amir Hamzah berkata pembuk4an semula eko0nomi Malaysia dijangka dapat meny0kong pemul!han secara beransur-ansur sehingga 2022 dan KWSP akan meranc4kkan lagi usaha untuk memb4ntu kal4ngan ahli memb!na semula simpan4n pers4raan mereka serta meleb4rkan jar!ngan kesel4matan sos!al.

“Antara inisiat!f ut4ma KWSP pada 2022 adalah mengem4skin!kan mand4t kami agar kek4l relevan kepada lebih r4mai rkyat dalam sektor tidak f0rmal serta pekerj4 k0ntrak bagi perkh!dmat4n yang kini mer4ngkumi ten4ga kerja maj0riti negara.

“Ini penting kerana kami ingin mem4stikan mereka mend4pat aks3s sekurang-kurangnya kepada tar4f hidup min!mum, walaupun dalam su4sana yang tidak dij4ngka,” katanya.

Sumber : Harian Metro.

 

.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*